UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1570/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPBAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27tháng 3 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triểnbền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kếhoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Phát triển bềnvững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2020 (sau đây gọi là Ban chỉ đạo),gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịchUBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Phương -Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Các uỷ viên:

a) Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Tài chính;

b) Ông Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo;

c) Bà Phan Thị Thanh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệpPhụ nữ tỉnh;

d) Ông Hồ Thắng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

đ) Ông Nguyễn Hữu Quyết - Phó Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường;

e) Ông Nguyễn Đại Viên - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

g) Ông Hồ Dần - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội;

h) Ông Nguyễn Duy Thành - Phó Giám đốc Sở CôngThương;

i) Ông Hoàng Bảo Hùng - Phó Giám đốc Sở Thông tinvà Truyền thông;

k) Ông Lê Viết Bắc - Phó Giám đốc Sở Y tế;

l) Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.

m) Ông Cao Chí Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thểthao và Du lịch;

n) Ông Võ Văn Chinh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh;

o) Ông Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ ChíMinh tỉnh;

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng Kế hoạch phát triển bền vững tỉnh nhằmtriển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 -2020;

- Lồng ghép các nội dung của Kế hoạch phát triểnbền vững trong quá trình hoạch định chính sách; xây dựng và thực hiện quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộicủa địa phương;

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thứctrong cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân vềphát triển bền vững, Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 -2020 và kế hoạch phát triển bền vững của tỉnh;

- Tổ chức giám sát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêuphát triển bền vững;

- Xây dựng và triển khai các mô hình phát triển bềnvững tại địa phương (mô hình làng sinh thái; du lịch sinh thái; phát triển kinhtế bền vững; phát triển nông nghiệp hữu cơ; phòng trừ sâu bệnh tổng hợp; cộngđồng tham gia trồng và bảo vệ rừng; sản xuất các sản phẩm sinh thái; sử dụngvật liệu tái chế; thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững; sử dụng năng lượngtiết kiệm và hiệu quả; phát triển bền vững cộng đồng và các mô hình phát triểnbền vững khác) phù hợp với đặc tính tập quán, trình độ nhận thức của người dânđể phổ biến, nhân rộng;

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kếhoạch phát triển bền vững, tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vữngtrên địa bàn tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo

- Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chếđộ kiêm nhiệm;

- Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo do Trưởng banquy định;

- Ban chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh có Tổ chuyêntrách để thường xuyên trực tiếp giải quyết công việc của Ban chỉ đạo. Tổ chuyêntrách đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đượcsử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Ban chỉđạo;

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển bềnvững và Tổ chuyên trách do ngân sách địa phương đảm bảo và được bố trí trong dựtoán chi thường xuyên của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và hết hiệu lực khi Ban chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 2Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các đơn vị liênquan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

CHỦ TỊCHNguyễn Văn Cao