ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1570/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP BAN CHỈ ĐẠO TÁI CƠ CẤU KINH TẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦATỈNH GIAI ĐOẠN 2013-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinhtế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệuquả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày19/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ triển khai trong ba năm2013-2015 nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổimô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnhtranh giai đoạn 2013-2020;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Công văn số 826/SKHĐT-TH ngày 29/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉđạo tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh giaiđoạn 2013-2020 gồm các ông (bà) có tên như sau:

1. Ông Phạm Văn Tòng, PCT.UBND tỉnh- Trưởng Ban

2. Ông Vũ Thành Nam, Giám đốc Sở KHvà ĐT - Phó Ban TT

3. Ông Trần Văn Mi, Phó Giám đốc SởTC - Phó Ban

4. Ông Trần Văn Vân, Giám đốc Sở KH& CN - Thành viên

5. Ông Nguyễn Quang Toản, Giám đốcSở VH-TT&DL - Thành viên

6. Ông Nguyễn Văn Hùng, GĐ Sở GD& ĐT - Thành viên

6. Ông Nguyễn Văn Tới, Giám đốc SởNN & PTNT - Thành viên

7. Ông Trương Quang Dũng, GĐ Ngânhàng Nhà nước tỉnh - Thành viên

8. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởngBan BQLKKT - Thành viên

9. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giámđốc Sở CT - Thành viên

10. Ông Võ Tất Dũng, Phó Giám đốcSở XD - Thành viên

11. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giámđốc Sở GTVT - Thành viên

12. Ông Lê Văn Mãi, Phó Giám đốc SởLĐ-TB&XH - Thành viên

13. Ông Lê Đăng Nhật, Phó Giám đốcSở TN và MT - Thành viên

14. Ông Võ Sá, CT.UBND huyện ChơnThành - Thành viên

15. Ông Trương Văn Thưa, CT.UBNDhuyện Hớn Quản - Thành viên

16. Ông Vương Đức Lâm, PCT.UBND thịxã Đồng Xoài - Thành viên

17. Ông Hoàng Xuân Lương, PCT.UBNDthị xã Phước Long - Thành viên

18. Ông Nguyễn Xuân Tuyến, PCT.UBNDthị xã Phước Long - Thành viên

19. Ông Trịnh Công Sơn, PCT.UBNDhuyện Bù Đăng - Thành viên

20. ÔngHoàng Nhât Tân, PCT.UBND huyện Lộc Ninh - Thành viên

21. ÔngNguyễn Văn Thanh, PCT.UBND huyện Đồng Phú - Thành viên

22. ĐặngThế Nhàn, PCT.UBND huyện Bù Đốp - Thành viên

23. Ông Bùi Quốc Minh, PCT.UBNDhuyện Bù Gia Mập - Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉđạo:

1. Giúp UBND tỉnh lãnh đạo, điềuhành thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theohướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn2013-2020.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo có tráchnhiệm phân công, chỉ đạo các thành viên của Ban Chỉ đạo là Thủ trưởng các sở,ban, ngành, địa phương căn cứ nội dung Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày19/02/2013, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ đề xuấttriển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyểnđổi mô hình tăng trưởng của từng ngành, địa phương cho Ban Chỉ đạo xem xét,thống nhất tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cụ thể.

3. Cơ quan thường trực của Ban Chỉđạo là Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBNDtỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực được sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tưtrong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

4. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khiđã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông (bà) ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thể thao vàDu lịch, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội; Cục trưởngCục Hải quan; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH;
- Lưu: VT (H).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm