ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1571/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPTRUNG TÂM XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng6 năm 2012 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sựnghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 04 tháng10 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 679/TTr-SNV ngày 16 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Xúc tiến và Hỗtrợ đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân,có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động; trụ sở đóng tại 16 Lê Lợi, thànhphố Huế.

Điều 2. Giao trách nhiệm Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thựctế của địa phương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnhThừa Thiên Huế sau khi có ý kiến bằng văn bản của Sở Nội vụ.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Giám đốc,Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo sự phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Về biên chế, thực hiện theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làmtrong đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế tài chính, thực hiện theo Nghị địnhsố 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ,tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chínhđối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức phải phùhợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch viên chức nhà nước theo quy định của phápluật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc SởNội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗtrợ đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao