BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG GIAI ĐOẠN 2010-2011 VÀ NHU CẦU KHUYẾN NÔNG ĐẾN NĂM 2015”
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đối với hoạt động khuyến nông;
Căn cứ Thông tư số 38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Vụ trưởng Vụ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương với các nội dung sau:
1. Tên dự án: Đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông giai đoạn 2010-2011 và nhu cầu khuyến nông đến năm 2015.
2. Tổ chức chủ trì Dự án: Trung tâm Khuyến nông quốc gia.
3. Chủ nhiệm dự án: Phan Huy Thông
4. Thời gian thực hiện dự án: năm 2012
5. Mục tiêu dự án
5.1. Mục tiêu tổng quát:
Đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông giai đoạn 2010-2011, xác định nhu cầu khuyến nông đến năm 2015 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông, góp phần tích cực thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
5.2. Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá mức độ phù hợp các cơ chế chính sách khuyến nông hiện hành, kết quả các chương trình, dự án khuyến nông giai đoạn 2010-2011;
- Nắm bắt được các nhu cầu về hoạt động khuyến nông đến năm 2015, xác định các định hướng ưu tiên và giải pháp thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông trọng điểm của Trung ương đến năm 2015 và những năm tiếp theo theo các nhóm đối tượng, các nội dung, lĩnh vực hoạt động khuyến nông;
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách khuyến nông cho phù hợp với nhu cầu thực tế.
6. Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước: 3.000.000.000đ (Ba tỷ đồng).
Điều 2. Tổ chức chủ trì chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và quản lý dự án, báo cáo Bộ theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Chủ nhiệm dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho Bạc Nhà nước nơi giao dịch;
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng