ỦY BAN NHÂN DÂN T HÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1572/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3,5 ĐOẠN TỪ QUỐC LỘ 6 ĐẾN ĐIỂM GIAO VỚI CẦU NGỌC HỒI (ĐOẠN GIAO VỚI ĐÊ SÔNG HỒNG) TỶ LỆ 1/500
Địa điểm: quận Hà Đông và huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND Thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường 3,5 (đoạn phía Nam sông Hồng), tỷ lệ 1/500;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 16/7/2013, số 3765/QĐ-UBND ngày 22/8/2012, số 3976/QĐ- UBND ngày 13/8/2015 và số 6633/QĐ- UBND ngày 02/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt các Quy hoạch phân khu đô thị S4, S5, GS, GS(A);

Căn cứ Công văn số 12299/BQP-TM ngày 31/12/2015 của Bộ Quốc phòng về chỉ giới đường đỏ tuyến đường 3,5 đoạn từ Quốclộ 6 đến điểm giao với cầu Ngọc Hồi;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 830/TTr-QHKT-P7 ngày 29/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ Quốc lộ 6 đến điểm giao với cầu Ngọc Hồi (đoạn giao với đê sông Hồng), tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, hoàn thành tháng 02/2016 (bản vẽ gồm 22 tờ, ttờ 1 đến tờ 22), được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Tuyến đường có chiều dài khoảng 12km, thuộc địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

+ Điểm đầu tuyến: giao với Quốc lộ 6 (đường Quang Trung, quận Hà Đông).

+ Điểm cuối tuyến: giao với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đoạn kết nối lên cầu Ngọc Hồi dự kiến (giao với đê sông Hồng).

2. Cấp hạng: Đường cấp đô thị (loại đường trục chính đô thị).

3. Quy mô mặt cắt ngang:

Đoạn tuyến đường Vành đai 3,5 từ Quốc lộ 6 đến điểm giao với cầu Ngọc Hồi có quy mô mặt cắt ngang rộng B = 42m ÷ 80m, cụ thể chia thành các đoạn có mặt cắt như sau:

- Đoạn đầu tuyến tQL6 đến hết khu đô thị mới Văn Phú, dài khoảng 1,2km đã được xây dựng theo quy hoạch và dự án đầu tư khu đô thị mới Văn Phú được phê duyệt trước đây: chiều rộng mặt cắt ngang điển hình B = 42m, gồm: 6 làn xe rộng 2x10,5m, dải phân cách giữa rộng 5m, hè mỗi bên rộng 7m (riêng đoạn tđiểm 3 đến điểm 4 có mở rộng cục bộ mặt cắt ngang B = 66m). Trên đoạn tuyến này dự kiến bố trí thành phần đường trên cao 4 ÷ 6 làn xe rộng khoảng 18m.

- Đoạn tuyến tiếp theo đến ngã ba giao với tuyến đường gom quy hoạch dọc tuyến đường sắt quốc gia hiện có (dài khoảng 0,9km): chiều rộng mặt cắt ngang điển hình B = 60m, gồm: 6 làn xe chính rộng 2x12,5m = 25m, dải phân cách giữa rộng 2m, đường hỗn hợp hai bên 4 làn xe rộng 2x7m = 14m, dải phân cách đường gom với đường chính rộng 1,5m và hè mỗi bên rộng 8m. Trên đoạn tuyến này, có dự kiến bố trí thành phần đường kết nối giữa đường trên cao và đường dưới mặt đất.

- Đoạn tuyến còn lại tiếp theo đến cuối tuyến (đoạn đường dẫn lên cầu Ngọc Hồi) dài khoảng 9,9km: chiều rộng mặt cắt ngang điển hình B = 80m. Bao gồm 6 làn xe chính rộng 2x12,5m = 25m, dải phân cách giữa rộng 2m (đi trên cầu cạn tại các đoạn vượt nút giao, đường sắt), đường gom hai bên 6 làn xe hỗn hợp rộng 2x10,5m = 21m, dải đất đường gom với đường chính rộng 8m và hè mỗi bên rộng 8m.

(Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường cụ thể sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt).

4. Tim đường và chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 được xác định thông qua tọa độ của các điểm chuyển hướng, các thông số kỹ thuật ghi trực tiếp tại bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ stim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

(Tim đường và chỉ giới đường đỏ đoạn tuyến đường tại khu vực nối với đê hữu Hồng có thđược vi chỉnh để phù hợp với vị trí cầu vượt sông Hồng).

5. Các hạng mục, công trình trên tuyến đường:

a) Các nút giao thông trên tuyến đường và đường ngang:

Dọc tuyến Vành đai 3,5 đoạn từ Quốc lộ 6 đến đường dẫn lên cầu Ngọc Hồi dự kiến có 04 nút giao thông khác mức trực thông, gồm: nút giao với đường trục phía Nam, nút giao với đường Ngọc Hồi (QL1A), nút giao đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nút giao khu vực đường đê sông Hồng và đường dẫn lên cầu Ngọc Hồi. Giải pháp kết nối, tổ chức giao thông và chỉ giới đường đỏ tại các khu vực nút giao khác mức sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Các cầu vượt trực thông dự kiến được xây dựng tại các vị trí tuyến đường Vành đai 3,5 cắt qua tuyến đường sắt quốc gia hiện có và các tuyến đường sắt dự kiến xây dựng theo quy hoạch (cụ thể sẽ được nghiên cứu trong giai đoạn sau, đảm bảo khớp nối với phương án đầu tư xây dựng của hệ thống đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị có liên quan).

Các nút giao khác mức trong bản vẽ do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập chỉ thể hiện sơ bộ phạm vi xây dựng nút giao, chỉ giới đường đỏ chính xác của nút giao sẽ được xác định theo dự án riêng được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phương án tổ chức nút giao thông chỉ mang tính minh họa, cụ thể sẽ được xác định theo thiết kế chi tiết của nút trong quá trình lập Dự án đầu tư xây dựng. Trước mắt, khi các nút giao khác mức này chưa được xây dựng hoàn chỉnh, chỉ giới đường đỏ trong phạm vi dự kiến xây dựng nút giao giai đoạn đầu phải đảm bảo mặt cắt ngang và tầm nhìn xe chạy tại các nút giao.

Các nút giao khác giữa đường Vành đai 3,5 với các đường liên khu vực theo quy hoạch sẽ xây dựng cầu vượt trực thông theo hướng các đường liên khu vực (chỉ giới đường đỏ và phương án tổ chức giao thông sẽ được xác định khi lập dự án đầu tư xây dựng các nút giao này).

Các nút giao giữa đường 3,5 với các đường quy hoạch khác được xác định là giao bằng. Các nút giao bằng chỉ cho phép các đường ngang đấu nối vào thành phần đường hỗn hợp hai bên đường 3,5 và có kiểm soát chặt chẽ việc ra vào. Các tuyến đường ngang dọc theo tuyến đường sẽ được nghiên cứu và bổ sung khi lập quy hoạch chi tiết hai bên đường. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Đường sắt đô thị:

Dọc đường Vành đai 3,5 đoạn từ Quốc lộ 6 đến khu vực đô thị mới Kiến Hưng có tuyến đường sắt đô thị số 7 đi ngầm. Dọc tuyến xây dựng 02 ga tại khu vực đô thị mới Văn Phú và đô thị mới Kiến Hưng, khi nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị, tại các khu vực bố trí ga đường sắt cho phép được mở rộng cục bộ chỉ giới đường đỏ theo yêu cầu của sử dụng Dự án để xây dựng các lối lên xuống và các công trình phụ trợ (tháp thông gió, máy nổ, tháp làm lạnh...), cụ thể sẽ được xác định trong giai đoạn nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị.

Dọc theo phía Nam tuyến đường Vành đai 3,5 (đoạn từ khoảng điểm 7 đến điểm 16) ngoài phạm vi chỉ giới đường đỏ đường 3,5 có tuyến đường đường st Quốc gia hiện có, theo quy hoạch được chuyển thành tuyến đường st đô thị s6 đi nổi. Khi lập Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 3,5 cn có giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn cho đường sắt và có thỏa thuận với cơ quan quản lý tuyến đường sắt theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

y quyền cho Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc ký bản vẽ Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn tQuốc lộ 6 đến điểm giao với cu Ngọc Hồi phù hợp với nội dung Quyết định này; phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cm mc giới. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

Giao UBND các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Trì công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ tuyến đường được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện. Chủ tịch UBND các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Trì, Chủ tịch UBND các xã, phường có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, quản lý việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt. Kim tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ cho các cơ quan đơn vị đã được cung cấp chỉ giới đường đỏ trước đây khác với chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để giải quyết các công việc có liên quan; tổ chức lập nhiệm vụ, h sơ cm mc giới để phục vụ công tác cắm mốc giới.

Giao STài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Trì; Chủ tịch UBND các xã, phường có tuyến đường đi qua; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;- Chủ tịch UBND TP (để b/c);- Các Phó CT UBND TP;- VPUBTP: Các PCVP: Lưu Quang Huy, Phạm Chí Công; các phòng: XDGT, TD, TNMT, TH, QHKT;- Lưu: VT ( 27 bản), QH(Tra) (01 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Thế Hùng