ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1572/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-BVHTTDL ngày12/3/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trìnhkích cầu Du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ năm 2013;

Căn cứ Chương trình hành động số 11-CTr/TUngày 24/10/2011 của Tỉnh ủy Bình Định về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI củaĐảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh về đầu tư phát triển du lịch giaiđoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tại Tờ trình số 650/TTr-SVHTTDL ngày 23/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định nàyKế hoạch triển khai thực hiện Chương trình kích cầu Du lịch Bình Định năm 2013.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quantổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốvà Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kểtừ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHMai Thanh Thắng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH BÌNHĐỊNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số1572/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định).

Căn cứ Quyết định số984/QĐ-BVHTTDL ngày 12/3/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc banhành Chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngànhdịch vụ năm 2013;Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 24/10/2011của Tỉnh ủy Bình Định về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyếtĐại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2011- 2015; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thựchiện Chương trình kích cầu du lịch Bình Định năm 2013 với các nội dung chủ yếunhư sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự quan tâm caocủa các cấp, các ngành, các nhà cung ứng dịch vụ và người dân trong tỉnh, gópphần xây dựng du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế quan trọng.

- Thúc đẩy tăng trưởngkhách du lịch từ các thị trường trọng điểm của tỉnh như: Tp. Hà Nội, Tp. Hồ ChíMinh và các tỉnh Tây Nguyên đến Bình Định du lịch, góp phần phát triển du lịchvà các ngành dịch vụ liên quan.

-Tạo sự chủ động tích cực của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các ngànhdịch vụ khác, nâng cao ý thức cộng đồng phát triển du lịch trên địa bàn toàntỉnh.

2. Yêu cầu

- Các nội dung kíchcầu du lịch năm 2013 phải phù hợp với điều kiện thực tế, có tính khả thi và tạosự đồng thuận của các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ khác liên quan trênđịa bàn tỉnh.

- Tập trung được nguồnlực nhà nước, doanh nghiệp để triển khai hiệu quả các nội dung kế hoạch đề ra.

II. MỤC TIÊU

1. Phấn đấu năm 2013, du lịch Bình Định đạt: 1,7 triệu lượtkhách, tăng 17% so với năm 2012; doanh thu du lịch đạt: 600 tỷ đồng, tăng 26%so với năm 2012.

2. Góp phần tạo dựng thương hiệu du lịch Bình Định và trởthành điểm đến hấp dẫn của miền Trung.

III. NHỮNG NỘI DUNGCHÍNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Chương trìnhquảng bá, xúc tiến giới thiệu điểm đến

- Tổ chức chương trìnhPresstrip, mời các cơ quan truyền thông của Trung ương, của ngành, của các địaphương: Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh đến Bình Định khảo sát và sử dụng các sảnphẩm du lịch nhằm hỗ trợ Bình Định đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá,giới thiệu về du lịch Bình Định.

- Tổ chức 03 chươngtrình Famtrip cho các doanh nghiệp lữ hành, các cơ quan truyền thông trên địabàn Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên đến Bình Định khảo sát,sử dụng sản phẩm và phối hợp với các doanh nghiệp du lịch Bình Định tổ chức đưakhách đến Bình Định và ngược lại, xây dựng các sản phẩm liên vùng.

2. Chương trìnhgiảm giá

- Vận động các doanhnghiệp kinh doanh du lịch, ẩm thực, mua sắm, các điểm đến trên địa bàn tỉnhgiảm giá từ 10% đến 20% đối với các nhóm, đoàn khách du lịch từ 10 người trởlên.

-Đề xuất Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giảm giá vé máy bay từ 42% đến 55% chokhách du lịch từ Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh đến Bình Định và ngược lại.

3. Quyền lợi củacác đơn vị tham gia

-Được ưu tiên giảm chi phí vé máy bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines(VNA).

- Được giới thiệu miễnphí trên trang Web của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định, Chương trìnhkích cầu du lịch và trang Web chính thức của Du lịch Việt Nam (www.dulichvietnam.com.vn)

- Được quảng bá hìnhảnh trên Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch, Báo Bình Định và các phương tiện truyềnthông khác.

- Được miễn phí cácChương trình văn nghệ do Câu lạc bộ Nghệ thuật Tuồng, Dân ca - Bài chòi và Võcổ truyền Bình Định biểu diễn tại đơn vị.

IV. THỜI GIAN THỰCHIỆN

Từ nay cho đến hết năm2013. Kết thúc chương trình tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng chocác đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc và triển khai Chương trìnhkích cầu du lịch Bình Định năm 2014.

V. KINH PHÍ THỰCHIỆN

Kinhphí thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình kích cầu năm 2013 do ngân sáchtỉnh và kinh phí tài trợ của các tổ chức, cánhân, doanh nghiệp kinh doanh du lịch - dịch vụ theo quy định của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợpvới các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và các đơn vị kinh doanh du lịch -dịch vụ, tham mưu, đề xuất, theo dõi, đôn đốc và phối hợp triển khai thực hiệncác nội dung Kế hoạch đã đề ra.

- Tham mưu UBND tỉnhvăn bản gửi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam xin điều chỉnh giờ bay và giảm giávé máy bay cho khách du lịch từ Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh đến Bình Định vàngược lại.

- Phối hợp với Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên như: Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk; SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hà Nội và các Hiệp hội Dulịch, Công ty Du lịch Vietravel để hỗ trợ mời đoàn Famtrip đến Bình Định.

- Thành lập nhóm côngtác gồm các đơn vị kinh doanh lưu trú, lữ hành, vận chuyển, nhà hàng, điểm muasắm, điểm du lịch làm nòng cốt để đôn đốc và triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchvà các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí sự nghiệp du lịchnăm 2013 để thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Y tế phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăngcường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú dulịch, nhà hàng.

4. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch, Công an tỉnh có biện pháp ưu tiên xe 45 chỗ ngồi được phép chở kháchdu lịch vào nội thành Quy Nhơn, tạo thuận lợi cho các đoàn khách tham quan cácđiểm du lịch. Chỉ đạo các Hợp tác xã vận tải tham gia thực hiện Kế hoạch.

5. Sở Công Thương chỉ đạo các Trung tâm Thương mại, Siêu thịtham gia tích cực vào Kế hoạch, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm cho nhân dân vàkhách du lịch.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định tổchức tuyên truyền quảng bá về chiến dịch kích cầu du lịch nhằm thu hút nhân dânvà khách du lịch tham gia.

7. Công an tỉnh thực hiện quản lý về an ninh trật tự và antoàn xã hội, phòng chống các tệ nạn trong hoạt động kinh doanh du lịch. Chỉ đạocác đội kiểm tra trật tự trên các đường phố có trách nhiệm hướng dẫn, tạo điềukiện thuận lợi cho các xe chở khách du lịch.

8. Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn

- Tuyên truyền, hướngdẫn nhân dân trên địa bàn thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thân thiện, mếnkhách; xử lý tình trạng bán hàng rong mất mỹ quan ở những nơi công cộng, chèokéo khách du lịch; có kế hoạch di dời các tàu cá neo đậu tại bãi biển Quy Nhơnsang khu vực khác hoặc sắp xếp thời gian quy định neo đậu của các tàu cá đảmbảo thuận lợi cho nhân dân và việc phát triển du lịch.

- Tăngcường công tác vệ sinh tại khu vực bãi biển Tp. Quy Nhơn, đường An Dương Vương,Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Huệ, Xuân Diệu tạo cảnh quan và môi trường xanh, sạch,đẹp.

- Tổ chức, sắp xếp lạicác ngành nghề kinh doanh tại khu vực Chợ đêm (gần Công viên thiếu nhi) đáp ứngnhu cầu tham quan, mua sắm, vui chơi giải trí, ăn uống về đêm cho du khách.

9. Đề nghị Hiệp hội Du lịch Bình Định

- Tuyên truyền phổbiến đến hội viên và cộng đồng doanh nghiệp về nội dung Kế hoạch; kiểm tra,giám sát đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc chương trình đã cam kết.

- Làm đầu mối huy độngcác đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ và cộng đồng dân cư có trách nhiệm thamgia tích cực chiến dịch kích cầu du lịch của Tỉnh.

10. Đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch

- Đăng ký, cam kếttham gia Kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung và chương trìnhđăng ký tham gia.

- Cung cấp thông tinvề dịch vụ và giá khuyến mãi vào từng thời điểm khuyến mãi đến khách du lịch,đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực của đội ngũ nhân viên tại đơnvị, tránh tình trạng cung cấp dịch vụ thấp hơn giá cam kết.

Trên đâylà Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình kích cầu du lịch Bình Định năm2013./.