ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 1573 /QĐ.HC.03
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH SÓC TRĂNG

V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt độngcủa Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch xây dựng, tỉnh Sóc Trăng

_______

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/06/1994;

Căn cứ Quyết định số 429 BXD/KTQH ngày 16/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Bộ Xây dựng, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch xây dựng, tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Địa chính, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị, Thủ trưởng các Sở ban ngành chức năng, tỉnh Sóc Trăng và các đối tượng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Thành Hiệp