ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 1573/QĐ .HC.03
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH SÓC TRĂNG

V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch xây dựng, Tỉnh Sóc Trăng

______________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn c Lut t chc HĐND và UBND, ngày 21/06/1994;

Căn c Quyết định s 429 BXD/KTQH ngày 16/7/1996 ca B trưởng B Xây dng ban hành quy chế t chc và hot động ca Hi đồng Kiến trúc- Quy hoch B Xây dng, tnh, thành ph trc thuc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, tỉnh Sóc Trăng quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch xây dựng, tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Địa chính, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị, Thủ trưởng các Sở ban ngành chức năng, tỉnh Sóc Trăng và các đối tượng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký

CHỦ TỊCH UBND TỈNH SÓC TRĂNG

(Đã ký)

Huỳnh Thành Hiệp

Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng kiến trúc - quy hoạch xây dựng tỉnh Sóc Trăng

(ban hành kèm theo Quyết định số: 1573 /QĐ.HC.03, ngày 12/11/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

________________________________________

Chương I

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của hội đồng

Điều 1. Chức năng

Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch xây dựng, tỉnh Sóc Trăng (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có chức năng là tổ chức tư vấn chuyên ngành của UBND tỉnh về lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, giữ gìn cảnh quan môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Nhiệm vụ

Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ tư vấn cho UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Định hướng về chiến lược phát triển đô thị, nông thôn; các kế hoạch dài hạn, kế hoạch ưu tiên trong từng giai đoạn; các chương trình xây dựng, phát triển kiến trúc đô thị, các điểm dân cư.

2. Tham gia ý kiến (hoặc đề xuất kiến nghị) đối với các dự thảo văn bản pháp quy của Nhà nước và của ngành xây dựng về:

- Quản lý kiến trúc - quy hoạch xây dựng đô thị;

- Phát triển nghệ thuật kiến trúc - cảnh quan đô thị;

- Tổ chức và hoạt động tư vấn xây dựng, hành nghề kiến trúc sư;

- Quy chế, quy định về quản lý quy hoạch - xây dựng của tỉnh nhằm cụ thể hóa các văn bản pháp quy của Nhà nước trong quản lý xây dựng, phát triển kiến trúc - quy hoạch tại địa phương.

3. Thẩm định các đồ án quy hoạch, các giải pháp kiến trúc tổng thể, các thiết kế công trình cụ thể có ý nghĩa quan trọng về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (theo phụ lục danh mục cụ thể kèm theo Quyết định này).

4. Đề xuất nội dung, thể thức các cuộc thi; tham gia tuyển chọn trong các cuộc thi về kiến trúc - quy hoạch. Xét chọn và kiến nghị trao giải thưởng kiến trúc thường kỳ hoặc đột xuất.

5. Các vấn đề quan trọng khác về kiến trúc - quy hoạch xây dựng khi được UBND tỉnh yêu cầu hoặc Hội đồng nhận thấy cần thiết kiến nghị.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Hội đồng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, sau khi xem xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng. Danh sách Hội đồng được gởi báo cáo Bộ Xây dựng.

2. Hội đồng có nhiệm kỳ là 03 năm. Một tháng trước khi Hội đồng đương nhiệm kết thúc nhiệm kỳ, Hội đồng nhiệm kỳ kế tiếp phải được thành lập.

3. Hội đồng có từ 7 đến 15 thành viên:

- Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Xây dựng;

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Thành viên Hội đồng: Thủ trưởng, chuyên viên các Sở ngành chức năng có liên quan, Phó Chủ tịch UBND thị xã và các chuyên gia, kiến trúc sư hành nghề tư vấn kiến trúc.

- Thường trực Hội đồng gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng và ủy viên kiêm Tổ trưởng Tổ thư ký Hội đồng.

- Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch xây dựng được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng để giao dịch, công tác. Cơ quan thường trực Hội đồng đặt tại trụ sở Sở Xây dựng.

Điều 4. Tổ thư ký

1. Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng, có từ 3 đến 4 cán bộ chuyên môn kiêm nhiệm thuộc Sở Xây dựng và các Sở ngành thành viên Hội đồng.

2. Tổ thư ký có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các phiên họp Hội đồng;

- Theo dõi các phiên họp và lập biên bản làm việc Hội đồng;

- Lưu trữ hồ sơ tài liệu;

- Giữ mối liên hệ với các thành viên Hội đồng, với tổ chức và cá nhân có quan hệ với Hội đồng.

Chương II

Trách nhiệm của thành viên và hoạt động của hội đồng

Điều 5. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng 

1. Chủ tịch Hội đồng:

- Điều hành Hội đồng hoạt động theo nhiệm vụ được nêu tại Điều 2 của Quy chế này.

- Chủ trì các phiên họp của Hội đồng.

- Đảm bảo quan hệ giữa Hội đồng với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Giúp Chủ tịch Hội đồng trong hoạt động của Hội đồng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về những phần công tác được phân công phụ trách.

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết công việc của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

3. Các ủy viên Hội đồng:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp.

- Tham gia thảo luận các vấn đề được xem xét tại Hội đồng với tinh thần trách nhiệm, khách quan, trung thực.

- Không sử dụng hồ sơ, tài liệu, số liệu thẩm định (bản đồ, bản vẽ thiết kế, biên bản làm việc, kết luận của Hội đồng...) và các thông tin hoạt động của Hội đồng vào mục đích tư lợi hoặc mục đích cá nhân khác. Nếu vi phạm, nhất là vi phạm bản quyền tác giả thì cá nhân phải chịu trách nhiệm dân sự.

4. Các thành viên Hội đồng:

- Được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Hội đồng.

- Được bảo lưu ý kiến.

- Có thể từ nhiệm hoặc bị bãi nhiệm vì không thể tiếp tục tham gia Hội đồng hoặc vì những lý do cá nhân.

- Không được vắng mặt 3 kỳ họp (được triệu tập) liên tiếp mà không thông báo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng.

5. Khi xem xét, thẩm định, đánh giá, lựa chọn các giải pháp quy hoạch, các phương án thiết kế kiến trúc và những vấn đề khác nêu tại Điều 2 của Quy chế này, thành viên Hội đồng căn cứ vào văn bản pháp quy của Nhà nước về kiến trúc - quy hoạch xây dựng, định hướng phát triển và các đặc thù của tỉnh, nhằm đảm bảo:

- Lựa chọn được những đồ án quy hoạch tối ưu trong điều kiện có thể;

- Lựa chọn được những giải pháp kiến trúc phù hợp với định hướng phát triển tổng thể không gian đô thị theo quy hoạch được duyệt;

- Đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước về xây dựng đô thị;

- Tôn trọng quyền tác giả.

Điều 6. Phương thức hoạt động của Hội đồng

Phương thức hoạt động tư vấn chủ yếu của Hội đồng là phản biện, khuyến nghị những vấn đề thuộc nhiệm vụ Hội đồng, thông qua thảo luận, góp ý kiến, đề nghị để giúp UBND tỉnh có căn cứ quyết định những vấn đề được nêu ra trước Hội đồng. 

Điều 7. Hình thức hoạt động của Hội đồng

1. Hình thức hoạt động của Hội đồng chủ yếu thông qua các phiên họp:

- Họp toàn thể Hội đồng;

- Họp chuyên ngành (kiến trúc, quy hoạch...);

- Họp thường trực Hội đồng, thường trực mở rộng.

2. Tùy tình hình cụ thể, tùy tính chất và nội dung của các vấn đề (hoặc đồ án) cần được xem xét, Chủ tịch Hội đồng quyết định hình thức phiên họp, số thành viên Hội đồng được triệu tập và số đại biểu ngoài Hội đồng được mời tham dự.

Phiên họp Hội đồng chỉ có giá trị khi có từ 2/3 thành viên Hội đồng được triệu tập có mặt.

3. Hồ sơ tài liệu (bản thuyết minh tóm tắt) có liên quan nội dung phiên họp Hội đồng được gởi đến các thành viên Hội đồng, đại diện cơ quan, chuyên gia phản biện, trước khi Hội đồng họp.

4. Ý kiến của thành viên Hội đồng được ghi trong “ Phiếu ý kiến Hội đồng kiến trúc - quy hoạch xây dựng ”. ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng là kết quả làm việc của Hội đồng.

5. Mọi ý kiến phát biểu tại Hội đồng đều được ghi chép, thu thập đầy đủ. Tất cả các phiên họp của Hội đồng đều được lập biên bản theo quy định và được lưu giữ cùng với hồ sơ tài liệu. Biên bản làm việc của Hội đồng cần có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng và Thư ký Hội đồng.

Điều 8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng

Báo cáo hoạt động của Hội đồng được lập theo định kỳ 06 tháng và được gởi đến UBND tỉnh, Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng.

Điều 9. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được lấy từ chi phí tư vấn, chi phí thẩm định các đồ án theo quy định hiện hành do chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn lập đồ án trích chuyển.

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được dùng để chi:

- Chi phí làm việc của thành viên Hội đồng, chuyên gia phản biện, đại biểu tham vấn, thư ký giúp việc;

- Chi phí liên quan khác.

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do Sở Xây dựng quản lý và chi tiêu theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng và theo quy định tài chính hiện hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Thành Hiệp