TỔNG LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1573/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRONGCÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Công đoàn năm1990; Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003;

- Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc banhành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp;

Sau khi có sự chấp thuận củaBộ Tài chính tại Công văn số 12177/BTC-CĐKT ngày 2 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tàichính về việc bổ sung một số nội dung trong chế độ kế toán áp dụng cho các đơnvị kế toán công đoàn.

Theo đề nghị của Ban Tàichính Tổng Liên đoàn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Thống nhất thực hiện Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệpban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tàichính cho các đơn vị kế toán công đoàn kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, thaythế Chế độ kế toán công đoàn ban hành theo Quyết định số 1675/QĐ-TLĐ ngày 13tháng 8 năm 2003 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 2: Ban Tài chính TLĐchịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chế độ kế toán Hành chính sựnghiệp trong các đơn vị kế toán công đoàn.

Điều 3: Ban Tài chínhTLĐ, Uỷ ban kiểm tra TLĐ, Văn phòng TLĐ, Thủ trưởng cơ quan các cấp công đoànvà các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Ngọc Tùng