ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1574/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, XẾP LOẠI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định 224/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty xổ số kiến thiết;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1520/TTr-STC ngày 21 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết và Kinh doanh tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 như sau:

- Xếp loại doanh nghiệp: Xếp loại A.

- Xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết và Kinh doanh tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm công bố kết quả xếp loại này lên trang tin điện tử của Công ty hoặc đăng báo hàng ngày của trung ương trong 3 số liên tiếp.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả xếp loại này lên trang tin điện tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đăng trên Công báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Chế độ khen thưởng

Mức thưởng cho Ban Quản lý điều hành năm 2012 là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

Điều 3. Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin liên quan đến kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên