UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1574/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 05 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhliên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờtrình số 3923/TTr-SYT ngày 21 tháng 8 năm 2013 vàChánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnhtại Tờ trình số 1169/TTr-VPUBND ngày 27 tháng 8 năm2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09 thủ tục hànhchính mới ban hành và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm tổchức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký./.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

THỦ TỤC HÀNHCHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục hành chính mới ban hành:

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực: An toàn vệ sinh thực phẩm

01

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Mới ban hành

02

Xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm

Mới ban hành

03

Công bố hợp quy quy định an toàn thực phẩm

Mới ban hành

04

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Mới ban hành

05

Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Mới ban hành

06

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

Mới ban hành

07

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

Mới ban hành

08

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Mới ban hành

09

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Đối với kinh doanh thức ăn đường phố

Mới ban hành

2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định nội dung bị bãi bỏ

Lĩnh vực: An toàn vệ sinh thực phẩm

01

Tiếp nhận đăng ký quảng cáo thực phẩm

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtAn toàn thực phẩm;

- Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

- Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

02

Công bố và gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm

03

Cấp giấy chứng nhận và gia hạn cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao

04

Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm