UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1574/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH,BỔ SUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về việc qui định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Nghịđịnh số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng côngtrình xây dựng;

Căn cứ Nghịđịnh số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình;

Căn cứ Thôngtư Liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệmvụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triểnnông thôn;

Căn cứ Quyếtđịnh số 2248/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quyđịnh chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;

Xét Tờ trình số 311/TTr-SNV ngày 13/9/2013 củaGiám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyếtđịnh số 2248/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quyđịnh chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, như sau:

1. Các phòng, ban chuyên môn: 06

- Văn phòng;

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp;

- Thanh tra;

- Phòng Quản lý đầu tư;

- Phòng Pháp chế;

-Phòng Thẩm định dự án đầu tư.

2. Các chi cục chuyên ngành: (07 chi cục)

- Chi cục Thú y;

- Chi cục Bảo vệ thực vật;

- Chi cục Thuỷ lợi;

- Chi cục Phát triển nông thôn;

- Chi cục Thuỷ sản;

-Chi cục Kiểm lâm;

-Chi cục Quản lý chất lượng nông - lâm sản và thuỷ sản.

3. Các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc: (02 trung tâm)

- Trung tâm Khuyến nông;

- Trung tâm Thông tin nông nghiệpnông thôn.

4. Đơn vị sự nghiệp có thu: (02 trung tâm)

- Trung tâm Giống nông nghiệp;

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinhmôi trường nông thôn.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức thực hiện đúng theo nội dungquyết định.

Điều 3. ChánhVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ngànhtỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngàyký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Diệp