UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1575 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định một đầu mối về phê duyệt đầu tư tại Hải Phòng

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân,

Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/11/1996; Nghị định số 12/CP ngày 18/2/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích và đảm bảo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam,

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng,

Căn cứ Nghị quyết số 386/TTg ngày 7/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài,

Xét đề nghị của ông giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định một đầu mối về phê duyệt đầu tư tại Hải Phòng”

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và đầu tư, các ngành các cấp có liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố trái với quy định ban hành kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giam đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Thủ trưởng các ngành, cấp có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng