UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1575/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCHCẤP PHÁT CÔNG BÁO MIỄN PHÍ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-VPCP ngày25/4/2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 100 ngày 28/9/2010 củaChính phủ về Công báo;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Danh sách các cơ quan, tổ chức được cấp phát Công báo miễn phí năm 2014”.

Điều 2.Quyết định nàythay thế Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh vềban hành “Danh sách cấp phát Công báo miễn phí”; giao Chánh Văn phòng Uỷ bannhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công báo tổ chức cấp phát đầy đủ, kịp thời theodanh sách đã phê duyệt, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tiến độ phát hànhvà quản lý việc sử dụng Công báo in miễn phí có hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Trung tâm Công báo, các cơ quan, tổ chức có tên trong danh sáchtại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết địnhcó hiệu lực thi hành kể từ ngày01/01/2014./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

DANH SÁCH

CẤP PHÁT CÔNG BÁOMIỄN PHÍ NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

1. Danh sách tổng hợp cấp phát Công báomiễn phí năm 2014:

STT

Các cơ quan

Số lượng quyển

01

Cơ quan cấp tỉnh

20

02

Các cơ quan cấp huyện

24

03

Các xã, phường, thị trấn

109

04

Khóm, ấp

846

05

Nộp lưu chiểu

03

06

Điểm Văn hoá xã

76

07

Lưu

02

Tổng cộng:

1.080

2. Danh sách cấp phát Công báo miễn phí cho cáccơ quan ngành tỉnh:

STT

Tên cơ quan

Số lượng

01

Tỉnh uỷ

1

02

Hội đồng nhân dân tỉnh

1

03

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

1

04

Đoàn Đại biểu Quốc hội

1

05

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

1

06

Ban Kiểm tra Đảng

1

07

Ban Dân vận

1

08

Cục Thống kê

1

09

Đài Phát thanh - Truyền hình

1

10

Trường Chính trị Phạm Hùng

1

11

Báo Vĩnh Long

1

12

Phân xã Vĩnh Long

1

13

Bưu điện tỉnh

1

14

Bảo hiểm xã hội

1

15

Liên minh các Hợp tác xã

1

16

Hội Cựu chiến binh

1

17

Hội Nông dân

1

18

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long

1

19

Hội Văn học nghệ thuật

1

20

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long

1

Tổng cộng:

20

3. Danh sách cấp phát Công báo miễn phí cho cáchuyện, thị, thành phố:

STT

TÊN HUYỆN

HĐND

UBND

PHÒNG TC - KH

TS

01

TPVL

01

01

01

03

02

Long Hồ

01

01

01

03

03

Bình Minh

01

01

01

03

04

Bình Tân

01

01

01

03

05

Trà Ôn

01

01

01

03

06

Tam Bình

01

01

01

03

07

Mang Thít

01

01

01

03

08

Vũng Liêm

01

01

01

03

Tổng cộng

24

4. Danh sách cấp phát Công báo miễn phí cho cácxã, phường, thị trấn:

Xã, phường, thị trấn

Số lượng

Tổng số

109

01

109

5. Danh sách cấp phát Công báo miễn phí cho cáckhóm, ấp:

Ấp, khóm

Số lượng

Tổng số

846

01

846

Mọi sự thay đổi đối với Danh sách này phải được Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.