BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1576/QĐ-BCA-C41

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆNTOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM - BỘCÔNG AN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăngcường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm;
Căn cứ Quyết định số 1213/2002/QĐ-BCA ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởngBộ Công an về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tộiphạm Bộ Công an;
Xét đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tộiphạm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm BộCông an (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/BCA ), gồm:

1. Đồng chí Thứtrưởng Bộ Công an giúp Bộ trưởng phụ trách công tác của Tổng cục VI, TrưởngBan;

2. Đồng chí Tổngcục trưởng Tổng cục VI, Phó trưởng Ban;

3. Các đồng chíPhó Tổng cục trưởng Tổng cục VI, Ủy viên;

4. Đồng chí Tổngcục trưởng Tổng cục An ninh I, Ủy viên;

5. Đồng chí Tổngcục trưởng Tổng cục An ninh II, Ủy viên;

6. Đồng chí Tổngcục trưởng Tổng cục III, Ủy viên;

7. Đồng chí Tổngcục trưởng Tổng cục IV, Ủy viên;

8. Đồng chí Tổngcục trưởng Tổng cục V, Ủy viên;

9. Đồng chí Tổngcục trưởng Tổng cục VII, Ủy viên;

10. Đồng chíTổng cục trưởng Tổng cục VIII, Ủy viên;

11. Đồng chí Tưlệnh K20, Ủy viên;

12. Đồng chí ChánhVăn phòng V11, Ủy viên;

13. Đồng chí ChánhThanh tra V24, Ủy viên;

14. Đồng chí Vụtrưởng V12, Ủy viên;

15. Đồng chí Vụtrưởng V19, Ủy viên;

16. Đồng chí Việntrưởng V21, Ủy viên;

17. Đồng chí Cụctrưởng V22, Ủy viên;

18. Đồng chí Cụctrưởng V28, Ủy viên;

19. Đồng chí ChánhVăn phòng C56, Ủy viên Thường trực;

20. Đồng chí PhóChánh Văn phòng C56 phụ trách phòng theo dõi chuyên đề Chương trình quốc giaphòng, chống tội phạm, Ủy viên.

Điều 2.Ban Chỉ đạo 138/BCA, có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo cácđơn vị trong lực lượng Công an nhân dân phối hợp với các đơn vị, các Bộ, ngànhcó liên quan xây dựng chương trình kế hoạch và đề ra các biện pháp triển khaithực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng,chống tội phạm của Chính phủ;

- Tư vấn giúpBan Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ xây dựngcác chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP vàChương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ;

- Tổ chức, chỉ đạo,hướng dẫn, kiểm tra các lực lượng Công an nhân dân và Công an các cấp thực hiệnNghị quyết 09/1998/NQ-CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tộiphạm.

- Giúp Ban Chỉđạo 138/CP lập dự toán kinh phí, quản lý, theo dõi việc sử dụng kinh phí Chươngtrình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm.

Điều 3.Thành viên Ban Chỉ đạo 138/BCA làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổng cục Cảnh sátphòng, chống tội phạm có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động, phân côngtrách nhiệm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của Ban Chỉđạo.

Điều 4.Giúpviệc cho Ban Chỉ đạo 138/BCA có phòng theo dõi chuyên đề Chương trình quốc giaphòng, chống tội phạm thuộc Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và matúy - Bộ Công an.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây tráivới Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 6.Các đồng chí Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Côngan, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138/BCA;
- UBND, Giám đốc CA các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục trực thuộc Bộ;
- Chủ nhiệm các đề án của Chương trình;
- Lưu: VT, C41 (C56).

BỘ TRƯỞNG
ĐẠI TƯỚNG
Lê Hồng Anh