BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2012
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, Nghị định 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Công văn số 3662/BTC-HCSN ngày 20/3/2012 của Bộ Tài chính về việc thẩm định phân bổ dự toán NSNN năm 2012 (lần 2);
Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-BNN-TC ngày 21/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán ngân sách đợt 2 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ;
Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-BNN-TC ngày 29/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về điều chỉnh dự toán chi NSNN vốn đối ứng năm 2012;
Xét đề nghị của Tổng cục Thủy lợi tại Công văn số 499/TCTL-KHTC ngày 06/6/2012 V/v Chuyển số dư vốn đối ứng dự án do FAO tài trợ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh dự toán vốn đối ứng năm 2012 của một số dự án ODA, cụ thể:
- Giảm dự toán vốn đối ứng cho dự án "Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng và hỗ trợ thể chế cho nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải" thuộc Đại học Thủy lợi thực hiện với tổng số tiền là 120 triệu đồng.
- Tăng và giao dự toán vốn đối ứng cho dự án "Tăng cường năng lực nhằm nâng cao các hoạt động tổng hợp và có điều phối trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp ở vùng núi phía Bắc, Việt Nam" thuộc Trung tâm quản lý phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, Tổng cục Thủy lợi, thực hiện với tổng số tiền là 120 triệu đồng.
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách vốn đối ứng được giao, Thủ trưởng đơn vị nêu trên thực hiện điều chỉnh dự toán và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Giám đốc dự án và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

BIỂU ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN VỐN ĐỐI ỨNG CHO CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 1577/QĐ-BNN-TC ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT)
Điều chỉnh giảm dự toán
Điều chỉnh và giao dự toán tăng
Tên chương trình, dự án
Chủ dự án
Tại Kho bạc
Loại khoản
Số tiền (triệu đồng)
Tên chương trình dự án
Chủ dự án
Tại Kho bạc
Loại - khoản
Số tiền (triệu đồng)
Dự án "Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng và hỗ trợ thể chế cho nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải"
Trường Đại học Thủy lợi
Kho bạc Nhà nước Đống Đa, Hà Nội; Mã số ngân sách: 1053196
010-016
120
Dự án "Tăng cường năng lực nhằm nâng cao các hoạt động tổng hợp và có điều phối trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp ở vùng núi phía Bắc, Việt Nam" thuộc Trung tâm quản lý phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai
Tổng cục Thủy lợi
Kho bạc Nhà nước Ba Đình, Hà Nội; Mã số ngân sách: 1103819
010-016
120