THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1577/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Tờ trình số 45/TTr-BTC ngày 06 tháng 06năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1382/TTr-BTĐKT ngày 19 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 5 cá nhân thuộc Bộ Tài chính (códanh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006,góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tàichính, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân cótên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB(3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNGBẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1577/QĐ-TTg , ngày 20 tháng 11 năm 2007 củaThủ tướng Chính phủ)

Tập thể:

1. Chi cục Hải quan Hà Tây thuộcCục Hải quan thành phố Hà Nội, Tổng Cục Hải quan, Bộ Tài chính, đã có thành tíchtrong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủnghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cá nhân:

1. Ông Vũ Quang Vinh, Vụ trưởngVụ Giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

2. Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Vụtrưởng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

3. Ông Đào Ngọc Oánh, Phó Vụtrưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

4. Ông Phạm Thanh Bình, Cụctrưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

5. Ông Phạm Ngọc Toàn, Tổng Biêntập báo Hải Quan, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc./.