THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1577/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH TIỀN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tại công văn số 2665/BNN-TY ngày 12 tháng 8 năm 2013, ýkiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6191/BKH-KTDV ngày 23 tháng 8 năm2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 7.000 lít hóa chất sát trùngBenkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Tiền Giang để phòng, chống dịchcúm A/H5N1.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng sốhóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, cổng TTĐT, các vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh