CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1578/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 340/TTr-CP ngày 19/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCHĐặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM(Kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-CTN ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 22/12/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Brauweilerstr Strape. 23e, 50859, Koln

Giới tính: Nam

2.

Trần Thanh Huyền, sinh ngày 02/11/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Haupstr 51, 884437 Maselheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 42 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

3.

Lữ Thị Hồng Thanh, sinh ngày 23/01/1985 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Wiescherstr. 18, 44623 Herne

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Bình Minh, xã Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

4.

Sỳ Nhì Linh, sinh ngày 08/6/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 13, 84032 Altdorf

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 230/61 Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

5.

Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày 10/7/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Burgenstr 106, 48432 Rheine

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

6.

Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 02/01/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Parsevalstr. 5, 60486 Frankfurt am Main

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 15 Thọ Xương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Giới tính: Nữ