THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1578/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 1668/TTr-ĐHQG-TĐKT ngày 03 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1544/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 11 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khencủa Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 16 cá nhân thuộc Đại học Quốc giathành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tácgiáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệTổ quốc.

Điều 2. Giám đốc Đại học Quốcgia thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và cáctập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-TTg ngày20/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Khoa Điện-Điệntử, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

02. Trường Đại họcKhoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

03. Ban Quản lýCơ sở Linh Trung, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố HồChí Minh;

04. Trường Đại họcKhoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

05. Phòng Sau Đạihọc-Quản lý Khoa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốcgia thành phố Hồ Chí Minh;

06. Khoa Đông phươnghọc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố HồChí Minh;

07. Bộ môn Kinhtế học, Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

08. Trường Phổ thôngNăng khiếu, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

Đã có thành tíchtrong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2003-2004 đến năm học 2006-2007,góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

09. Bà Phan ThịTươi, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc giathành phố Hồ Chí Minh;

10. Ông Võ Phán,Tiễn sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Địa cơ Nền móng, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đạihọc Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

11. Ông Đào XuânLộc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại họcBách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

12. Ông Lê TiếnThường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Du học, Trường Đại học Bách khoa,Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

13. Ông Đỗ KiếnQuốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Sức bền-Kết cấu, Khoa Kỹ thuật Xâydựng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

14. Ông Nguyễn HữuPhương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Quyền Trưởng Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đạihọc Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

15. Ông Đặng VănLiệt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

16. Ông Ngô ThànhPhong, Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Cơ học, Khoa Toán-Tin học, Trường Đạihọc Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

17. Ông Bùi VănLệ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học Thực vật và chuyển hóaSinh học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thànhphố Hồ Chí Minh;

18. Bà Nguyễn KimPhi Phụng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoahọc Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

19. Ông Trần Triết,Tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại họcQuốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

20. Ông Trần MinhTriết, Thạc sĩ, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tựnhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

21. Ông Trần NgọcThêm, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Trưởng Bộ môn Văn hóa học, Trường Đại học Khoahọc Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

22. Ông Võ Văn Sen,Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

23. Bà Vũ Thị Chinh,Phó Chánh Văn phòng, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

24. Ông Võ ThiếuHưng, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm, Đại học Quốc gia thành phốHồ Chí Minh,

Đã có thành tíchtrong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2003-2004 đến năm học 2006-2007,góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.