ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1578/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 02/2003/NĐ- CP ngày 14/01/2003;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về ban hành Quy chế trung tâm thương mại, siêu thị;

Căn cứ Quyết định số 3464/QĐ-UB ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2025;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 677/TTr-SCT ngày 27/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011; với các nội dung:

1. Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới chợ:

TT

Tên chợ, địa điểm

Quy hoạch đã duyệt

Điều chỉnh

Hạng mục

Giai đoạn xây dựng

Hạng mục

Giai đoạn xây dựng

1

Chợ Hiệp Đức, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức

Nâng cấp

2011-2015

Xây mới

2015-2020

2. Bổ sung quy hoạch mạng lưới trung tâm thương mại, siêu thị:

TT

Tên chợ, địa điểm

Diện tích

Hạng

Giai đoạn xây dựng

1

Siêu thị tại khối phố Phong Nhị, Phường Điện An, thị xã Điện Bàn

9.029 m²

1

2019-2025

2

Trung tâm Thương mại và Siêu thị tại Khu dân cư phía Tây đường An Hà - Quảng Phú, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ

15.516 m²

3

2019-2025

Điều 2. Sở Công Thương, UBND huyện Hiệp Đức, UBND thị xã Điện Bàn, UBND thành phố Tam Kỳ, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các Sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc đầu tư phát triển chợ, trung tâm thương mai, siêu thị theo Quy hoạch được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung nội dung điểm c khoản 4 Điều 1 Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày

27/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam. Các nội dung khác của Quyết định số 3464/QĐ-UB ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; Chủ tịch UBND: Thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, huyện Hiệp Đức và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH, KTN.
D:\Tien Dong\Quyet dinh\2019\PD Dc, bo sung Qh TMai tinh - 2019.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn