THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1579/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Tờ trình 76/TTr-UBND ngày26 tháng 07 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1537/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 11 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 10 cá nhân thuộc tỉnh Ninh Bình(có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo,góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cáctập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Ninh Bình;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ,
- Lưu: Văn thư, TCCB(3b).11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢCTẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg , ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Thủtướng Chính phủ)

01. Trường Trung học Phổ thôngHoa Lư A, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình;

02. Trường Trung học Phổ thôngYên Khánh B, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình;

03. Trường Trung học Cơ sở thịtrấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;

04. Trường Trung học Đồng Hướng,huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình;

05. Trường Tiểu học Ninh Mỹ,huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;

Đã có thành tích trong công tácgiáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sựnghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

06. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó ChánhVăn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình;

07. Bà Lã Thị Lụa, Trưởng PhòngGiáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình;

08. Ông Lê Nguyên Hồng, Hiệutrưởng Trường Trung học Phổ thông Kim Sơn B, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh NinhBình;

09. Ông Nguyên Quyết Chiến, Hiệutrưởng Trường Trung học Phổ thông Hoa Lư A, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh NinhBình;

10. Bà Lê Thị Kim Thanh, Hiệutrưởng Trường học Phổ thông Bán công thành phố Ninh Bình, Sở Giáo dục và Đàotạo tỉnh Ninh Bình;

11. Ông Nguyễn Thế Bình, PhóHiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;

12. Ông Đinh Tiến Viễn, PhóTrưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;

13. Bà Đỗ Thị Hà, Hiệu trưởngTrường Tiểu học Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;

14. Bà Đinh Thị Thúy, Hiệutrưởng Trường Tiểu học Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;

15. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Hiệutrưởng Trường Mầm non Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình,

Đã có thành tích trong công tácgiáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sựnghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.