ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1579/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCHKHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông báo kết luận số607-TB/TU ngày 06/6/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về chủ trương sửađổi, bổ sung chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 298/TTr-SKHĐT ngày 18/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cươngnghiên cứu rà soát, xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vàolĩnh vực dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình, với những nội dung chủyếu sau:

I. Tên chính sách: Nghiêncứu rà soát và xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực dịch vụthương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

II. Nội dung nghiên cứu:

Phần mở đầu:

- Luận cứ sự cần thiết ban hànhchính sách.

- Các căn cứ pháp lý ban hành chínhsách.

- Mục đích và yêu cầu ban hànhchính sách.

1. Phần thứ nhất: Rà soát,đánh giá kết quả thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh trong lĩnhvực dịch vụ thương mại thời gian qua.

1.1. Rà soát các cơ chế chính sáchkhuyến khích đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh thờigian qua; phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách khuyến khíchđầu tư, trong đó đánh giá làm rõ kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại hạnchế và nguyên nhân.

1.2. Phân tích những thay đổi quyđịnh hiện hành của Nhà nước so với quy định khuyến khích đầu tư của tỉnh. Đồngthời, thu thập và tìm hiểu về các chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vựcdịch vụ thương mại của các tỉnh lân cận.

2. Phần thứ hai: Nghiên cứuxây dựng chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực dịch vụthương mại.

Nghiên cứu đề xuất các quy định vềcơ chế chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ thương mại, trong đótập trung vào các nội dung sau:

2.1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng.

2.2. Các lĩnh vực khuyến khích, thuhút đầu tư.

2.3. Quy định về chính sách hỗ trợ,ưu đãi đầu tư:

- Các chính sách ưu đãi đầu tư (đấtđai, thuế…).

- Các chính sách hỗ trợ đầu tư (mặtbằng, hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ sau đầu tư…).

2.4. Quy trình thủ tục thực hiệnchính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư.

2.5. Tổ chức thực hiện: Quy địnhtrách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và nhà đầu tư trongviệc tổ chức thực hiện cơ chế chính sách.

3. Phần thứ ba: Kết luận vàkiến nghị

3.1. Kết luận.

3.2. Kiến nghị.

Điều 2. Căn cứ vào nội dungđược phê duyệt tại Điều 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phốihợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiến hành triển khaicác bước tiếp theo đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra và tuân thủ đúng trình tựtheo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Sở Tài chính chủ trì thẩm địnhdự toán kinh phí thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện, thành phố; Thủ trưởng ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM, CN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh