ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1579/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 15 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊUCHUẨN KỸ THUẬT VÀ ĐƠN GIÁ CÂY THÔNG NHỰA ĐỂ TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn2007 - 2015;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 289/SNN-CCLN ngày 03/6/2015 (kèm Biên bản hội nghị liên ngành: Sở Tài chính -Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơngiá cây Thông nhựa để trồng rừng phòng hộ năm 2015, như sau:

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: Cây con xuất vườn phải đảmbảo cây sinh trưởng tốt, cân đối; không cong queo, sâu bệnh, trầy xước, dậpnát, vỡ bầu; có giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con theo quy định;cây được ươm trong túi bầu Polietilen có kích thước 8 x 12cm, chiều cao câyxuất vườn từ 20 đến 30cm, đường kính cổ rể không nhỏ hơn 0,6cm, tuổi cây từ 11đến 12 tháng.

- Đơn giá: 2.500 đồng/cây (vận chuyển đến tỉnhQuảng Bình).

Điều 2. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườnđược phê duyệt tại Quyết định này áp dụng thống nhất cho các chương trình, dựán trồng rừng trên địa bàn tỉnh (trừ các chương trình, dự án có quy định riêng).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủtrưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuân