BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Điều lệ giải Điền kinh và Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2011
----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
- Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
- Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ giải Điền kinh và Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2011.

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Điều 2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Giải.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ: Công tác học sinh, sinh viên, Kế hoạch - Tài chính, Giáo dục Trung học; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường có vận động viên tham dự giải; Ban Tổ chức, Ban Trọng tài và các thành viên tham gia giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Các sở GDĐT (để t/h);
- Liên đoàn ĐKVN (để p/h);
- Liên đoàn CVVN (để p/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Quang Quý

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?