THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1580/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2007) và Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trìnhsố 1537/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 11 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờthi đua của Chính phủ cho Trường trung học Cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố NinhBình, tỉnh Ninh Bình, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫnđầu phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình, năm học2006-2007.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và tậpthể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Ninh Bình;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng