ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1580/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ ĐỒ CHƠI CHO TRẺ EM CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺEM TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầuvà lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Quỹ Bảo trợ trẻem tỉnh tại Tờ trình số 02/TTr-QBTTE ngày 08/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Danh mụcmua sắm trang thiết bị đồ chơi cho trẻ em của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, vớinhững nội dung chủ yếu sau:

- Chủ đầu tư: Quỹ Bảo trợ trẻ emtỉnh.

- Danh mục thiết bị (có biểu chitiết kèm theo).

- Nguồn vốn: 202.500.000 đồng (haitrăm linh hai triệu, năm trăm nghìn đồng) trích từ nguồn kinh phí vận động củaQuỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dươngtài trợ.

Điều 2. Quỹ Bảo trợ trẻ emtỉnh có trách nhiệm tổ chức mua sắm tài sản, trang thiết bị được phê duyệt theođúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Laođộng-Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và các đơn vị có liên quancăn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT TT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PVP, TKCT, KT, TH.
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

DANH MỤC

THIẾTBỊ ĐỒ CHƠI TRẺ EM
(Kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Nội dung

Quy cách

ĐVT

SL

1

Khu vui chơi liên hoàn 03 khối cầu trượt ống

Quy cách: 5,6m x 4,4m x 2,8m

Liên hoàn với hệ thống cầu trượt ống, cầu trượt sóng kép, sóng đơn, vách và mái bằng Composite

Khung và cầu thang bằng thép, sàn Inox.

Bộ

03

2

Xích đu máy bay

Quy cách: 2,1m x 1,5m x 1,8m

Khung bằng thép ống, 02 máy bay bằng Composite

Bộ

03

3

Con giống nhún lò xo đế sắt

Quy cách: 0,7m x 0,4m x 0,75m

Con giống: Hổ, cá heo, vịt. Con giống làm bằng vật liệu composite, khung sắt

Bộ

03