QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
BỘ TỔNG THAM MƯU
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG, QUY CÁCH VĂN KIỆN KẾ HOẠCH MỞ RỘNG
LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG CÁC TRẠNG THÁI
SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU, TRẠNG THÁI QUỐC PHÒNG
--------------------------
TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Thông tư số 90/2010/TT-BQP ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng Quy định việc mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng;

>> Xem thêm:  Tôi 23 tuổi và đã có công việc ổn định vậy phải đi nghĩa vụ quân sự không ?

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định nội dung, quy cách văn kiện kế hoạch mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Hướng dẫn số 1991/TM-G7 ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tổng tham mưu về việc soạn thảo kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng Dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và các tình huống.
Điều 3. Bộ Tư lệnh các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân chủng Hải quân, Ban Chỉ huy quân sự các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (báo cáo);
- TTMT và các PTTMT;
- BTTM, TCCT, TCHC, TCKT, TCCNQP, TCII;
- BTL Các quân khu, BTK Thủ đô Hà Nội, QCHQ, BTLBP;
- UBND, BCHQS các tỉnh, TP trực thuộc TW; BTL thành phố HCM;
- Văn phòng, Vụ Pháp chế/BQP;
- Ban CHQS các Bộ, ngành Trung ương;
- Cục Chính trị, Cục Quân lực, Cục Quân huấn, Cục Tác chiến, Cục DQTV, Văn phòng/BTTM;
- Cục Tổ chức, Cục Chính sách, Cục Cán bộ, Cục Tuyên huấn/TCCT;
- Lưu: VT, H260b.
KT. TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG
PHÓ TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG
Trung tướng Nguyễn Song Phi

>> Xem thêm:  Đã lấy vợ có con có phải đi nghĩa vụ quân sự ? Xăm hình, hen suyễn có phải đi nghĩa vụ quân sự ?