UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

----------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003.
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL –UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ các Nghị định của chính phủ: Nghị định số 197/2004/NĐ -CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 84/2007/NĐ / CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấp chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyêt khiếu nại về đất đai;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1436/ TTr- SNV ngày 15/9/2008 về việc ban hành quy định về thực hiện dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đât,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kàm theo Quyết định này quy định về thực hiện dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban nhân quận, huyện, Giám đốc các sở, ngành, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trịnh Quang Sử