UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế làm việc của Ban

Vì sự tiến bộ của phụ nữ Hải Phòng

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Chỉ thị 646/TTg ngày 07/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ về tổ

chức, hoạt động vì sự tiến bộ của các Bộ ngành và địa phương;

Xét đề nghị của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố và Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền Thành Phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản quy chế làm việc của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Bản qui chế có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các thành viên ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Thị Sinh