ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1584/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 03 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ,THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI, NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quytrình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dụctrung học cơ sở, Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và Phổ cập giáo dục mầmnon cho trẻ 5 tuổi tỉnh (Công văn số 1477/GDĐT-MN ngày 23 tháng 8 năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các huyện, thị xã, thành phố sau đạt chuẩn Phổ cập giáo dụcmầm non cho trẻ em 5 tuổi, năm 2013:

1. Huyện Vĩnh Linh.

2. Huyện Gio Linh.

3. Thành phố Đông Hà.

4. Huyện Triệu Phong.

5. Thị xã Quảng Trị.

6. Huyện Hải Lăng.

7. Huyện Cam Lộ.

8. Huyện Đakrông.

9. Huyện Hướng Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính