BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIAO DỰ TOÁN NSNN NĂM 2011
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 cho Văn phòng Bộ (đợt 1);
Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-BNN-TC ngày 07/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2011 chi qua Văn phòng Bộ;
Theo đề nghị của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 335/KHCN-KH ngày 07/06/2011 v/v điều chỉnh vốn thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

>> Xem thêm:  Giải đáp vốn đầu tư công là gì ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho các đơn vị: Văn phòng Bộ và Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III
(chi tiết theo biểu đính kèm)
Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2011 được điều chỉnh, thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

ĐIỀU CHỈNH
DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2011
(kèm theo Quyết định 1585/QĐ-BNN-TC ngày 14/07/2011
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị tính: Nghìn đồng

>> Xem thêm:  Tài trợ cho người nghèo có cần đóng những loại thuế nào ?

TT
NỘI DUNG
Điều chỉnh tăng
Điều chỉnh giảm
Chênh lệch
Mã số NSNN
Kho bạc
A
B
1
2
3=1-2
4
5
I
Chi sự nghiệp khoa học công nghệ (Loại 370-371)
140.000
140.000
0
1
Văn phòng Bộ
0
140.000
-140.000
1053631
KBNN Ba Đình
1.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
140.000
-140.000
Trong đó: Kinh phí không khoán
140.000
-140.000
2
Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III
140.000
0
140.000
1054916
KBNN Khánh Hòa
2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
140.000
140.000
Trong đó: Kinh phí không khoán
140.000
140.000
Tổng cộng
140.000
140.000
0

Ghi chú:
Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III: +140.000.000 đồng, do chuyển nhiệm vụ “Hội thảo kết quả và định hướng nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nhuyễn thể ở Việt Nam” (được phê duyệt tại Quyết định 381/QĐ-BNN-TC ngày 7/3/2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PT nông thôn) từ Văn phòng Bộ sang.

>> Xem thêm:  Bội chi ngân sách nhà nước là gì ? Quy định về các nguồn bù đắp bội chi ngân sách ?