THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1586/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG TOÀN QUỐCGIAI ĐOẠN 2013 - 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1698/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạoTổng điều tra, kiểm kêrừng giai đoạn 2010 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án Tổng điều tra,kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo dự án Tổng điềutra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các thành viên BanChỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013 - 2016 và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, KTTH, TCCV, NC, V.III;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

QUY CHẾ

HOẠTĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG TOÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2013 -2016
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 1586/QĐ-TTgngày 11 tháng 9 năm2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyêntắc, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác củaBan Chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc theo Quyết định số1698/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắtlà Ban Chỉ đạo).

2. Đối tượng áp dụng là các thànhviên Ban Chỉ đạo (danh sách kèm theo); các Bộ, ngành và địa phương có liên quanđến công tác điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016, quy địnhtại Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độkiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và cácthành viên Ban Chỉ đạo.

2. Bảo đảm sự chủ động giải quyếtnhiệm vụ của từng thành viên Ban Chỉ đạo và sự phối hợp giữa các Bộ, ngành vàcác địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ điều tra, kiểm kê rừng.

3. Giải quyết công việc đúng phạm vithẩm quyền và trách nhiệm được phân công; đúng trình tự, thủ tục theo các quyđịnh của pháp luật, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

4. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạosử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký và ban hành cácvăn bản chỉ đạo, điều hành.

Chương 2.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đo

1. Ban Chỉ đạo là tổ chức liên ngànhvà chỉ đạo cao nhất giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo toàn diện việc triển khaithực hiện Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016theo Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủđảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Chỉ đạo các ngành, các cấp ở Trungương và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn triển khaithực hiện điều tra, kiểm kê rừng.

3. Chỉ đạo, điều hành việc phối kết hp giữa các ngành, các cấp ở Trung ương và địa phương trong tổ chức thực hiện điều tra, kiểm kê rừng.

4. Chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyềnnâng cao nhận thức cho người dân và chính quyền các cấp, các ngành về thực hiệnđiều tra, kiểm kê rừng.

5. Tổ chức các cuộc họp theo định kỳvà đột xuất trong trường hp cần thiết.

6. Đảm bảo chế độ báo cáo, cung cấpthông tin kịp thời về tình hình thực hiện và giải quyết các vấn đề thực hiệnđiều tra, kiểm kê rừng, cụ thể:

a) Các thành viên Ban Chỉ đạo chủđộng báo cáo, đề xuất kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chứcnăng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Ý kiến tham gia của các thành viên là ý kiếnchính thức của cơ quan nơi công tác.

b) Chế độ báo cáo: Định kỳ tháng 6 vàtháng 12 hàng năm, cơ quan thường trực báo cáo tình hình và kết quả thực hiệnđiều tra, kiểm kê rừng với Ban Chỉ đạo; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của BanChỉ đạo; hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả và tiến độ thực hiện Dựán.

7. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án giao nhiệm vụ cho đơn vị thuộc Bộlàm chủ Dự án (chủ đầu tư) để tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo

Trưởng Ban Chỉ đạo phụ trách và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủvề toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo quy định tại Quyết định số 1698/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ sauđây:

1. Giao nhiệm vụ trực tiếp cho cácđơn vị chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thựchiện công tác điều tra rừng.

2. Quyết định chương trình, kế hoạchcông tác; triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp củaBan Chỉ đạo.

3. Phân công nhiệm vụ đối với PhóTrưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo.

4. Chỉ đạo, điều hành sự phối hợpthực hiện nhiệm vụ giữa các thành viên và đôn đốc kiểm traviệc thực hiện.

5. Báo cáo và đề xuất với Thủ tướngChính phủ những biện pháp chỉ đạo và giải quyết kịp thời những vấn đề khó khănvướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chứcthực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo quy định tạiĐiều 4 Quy chế này; thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo, điều hành hoạt động và xử lýcác công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo điều hành các hoạt động củaBan Chỉ đạo khi Trưởng Ban Chỉ đạo vắng mặt hoặc ủy quyền.

2. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo, chủtrì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan chỉ đạo thực hiện Dựán Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016 và thực hiệnnhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Điểm a Khoản 2Điều 2 Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chínhphủ.

3. Báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Thủ tướngChính phủ về tình hình thực hiện dự án, đề xuất giải quyết những vướng mắctrong quá trình thực hiện.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 6. Các thành viên Ban Chỉ đo

Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm giải quyết lĩnh vực công việc thuộc ngành, đơn vị mình phụtrách phục vụ cho công tác điều tra, kiểm kê rừng; phối hợp chặt chẽ với cácthành viên khác của Ban Chỉ đạo và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngkiểm tra, đôn đốc công tác điều tra, kiểm kê rừng theo sự phân công của TrưởngBan Chỉ đạo.

Các thành viên có trách nhiệm bố trí thời gian tham dự đầy đủ cácphiên họp của Ban Chỉ đạo. Trường hợp các thành viên không tham dự họp được phảiủy quyền bằng văn bản cho người dự họp thay.

1. Thành viên Bộ Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan hướng dẫn cơ chế quảnlý, sử dụng kinh phí thực hiện dự án và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

b) Tổ chức thẩm định kinh phí thựchiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013 - 2016 theo tiến độ thựchiện quy định tại Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Thủtướng Chính phủ trên cơsở phê duyệt dự toán Dự án của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Đảm bảo bố trí kinh phí thực hiệnDự án hàng năm theo đúng tiến độ dự án.

2. Thành viên Bộ Tài nguyên và Môitrường

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trựcthuộc Bộ chủ trì, hoặc phối hợp tham gia đối với những nộidung liên quan đến dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng trên toàn quốc và ở từng địaphương. Cụ thể:

a) Chỉ đạo các cơ quan đơn vị của Bộvà địa phương phối hợp tham gia công tác điều tra, kiểm kê rừng và tổ chức cậpnhật số liệu liên quan về kiểm kê rừng giai đoạn 2013 - 2016 vào hồ sơ quản lýđất đai hàng năm của từng địa phương và toàn quốc.

b) Thống nhất kế hoạch, tiến độ và tổchức cung cấp tài liệu liên quan thuộc Bộ quản lý cho các đơn vị liên quan củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn để thống nhất điều chỉnh, cập nhật bổ sung các tiêu chíkiểm kê, thống kê đất lâm nghiệp; ranh giới chủ quản lý làm căn cứ để kiểm kêrừng và lập hồ sơ quản lý.

3. Thành viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn huy động các nguồn vốn đầu tư cho thực hiện dự án; cânđối kế hoạch vốn ngân sách hàng năm để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụtheo Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Thành viên các Bộ Quốc phòng vàCông an

a) Chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộcBộ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương thực hiện kiểm kêrừng trên địa bàn do các đơn vị quản lý; đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm kê.

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho cácđịa phương, đơn vị thực hiện kiểm kê rừng ở những vùng biên giới không thuộcphạm vi hai Bộ quản lý.

c) Tổng hp Báocáo kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn do Bộ quản lý cho địa phương tổng hp và báo cáo kết quả kiểm kê lên Ban Chỉ đạo Kiểm kê rừng Trung ương.

5. Thành viên Tngcục Thng kê

a) Tham gia rà soát, đối chiếu kếtquả kiểm kê rừng với các nguồn số liệu khác có liên quan.

b) Cập nhật kết quả kiểm kê rừng giaiđoạn 2013 - 2016 để biên soạn và công bố số liệu thống kê rừng theo quy địnhcủa Luật thống kê.

6. Thành viên Bộ Tư pháp: Kiểm tra,giám sát việc xây dựng các văn bản liên quan đến thực hiện Dự án theo đúngtrình tự quy định của pháp luật.

Chương 3.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

Điều 7. Cơ quan thường trực củaBan Chỉ đạo

Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn.

Địa chỉ: số 02 - Ngọc Hà - Ba Đình -Hà Nội

Điện thoại: 04. 37335677 Fax: 04.37335685

Điều 8. Nhiệm vụ của Cơ quanthường trực

1. Giúp Trưởng ban giao nhiệm vụ chocác cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện, quản lý dự án. Tổ chức thựchiện điều tra rừng và quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát độc lập thựchiện giám sát dự án.

Kinh phí hoạt động được bố trí trongnguồn chi phí quản lý Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn2013 - 2016.

2. Chuẩn bị nội dung các báo cáo,chương trình, kế hoạch công tác hàng năm hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo.

3. Đxuất vớiBan Chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê các giải pháp triển khai thực hiện Dự ántổng điều tra, kiểm kê rừng.

4. Lựa chọn, phê duyệt đơn vị tư vấngiám sát độc lập dự án.

5. Tổ chức kiểm tra tình hình thựchiện công tác điều tra rừng của các đơn vị Trung ương và địa phương.

6. Quản lý, sử dụng tài sản, kinh phíhoạt động của Dự án.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9.Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, Ban Chỉ đạo tổng hp ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 10. Quychế này được áp dụng cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giaiđoạn 2013 - 2016, Văn phòng Chính phủ; thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vịliên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế và giúp Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng,nhiệm vụ của mình./.

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN CHỈĐẠO
(Ban hành kèm theo Quy chế tại Quyết định số1586/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm2013 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Họ và tên

Chức vụ, cơ quan

Chức danh

1

Ông Cao Đức Phát

Bộ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trưởng ban

2

Ông Hà Công Tuấn

Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phó Trưởng ban

3

Ông Nguyễn Mạnh Hiển

Thứ trưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

4

Bà Nguyễn Thị Minh

Thứ trưởng, Bộ Tài chính

Thành viên

5

Ông Nguyễn Văn Hiếu

Thứ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

6

Ông Lê Hữu Đức

Thứ trưởng, Bộ Quốc phòng

Thành viên

7

Ông Đinh Trung Tụng

Thứ trưởng, Bộ Tư pháp

Thành viên

8

Ông Vũ Thuật

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an

Thành viên

9

Ông Nguyễn Văn Liệu

Phó TCT, Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên