ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1586/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 29 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀPHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triểnrừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môitrường rừng;

Căn cứ Quyết định số 111/2008/QĐ-BNN ngày 18/11/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Điều lệ mẫuvề tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệvà phát triển rừng tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ Bảovệ và phát triển rừng tỉnh tại Công văn số 138/QBV &PTR-HCTH ngày 12/8/2013và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1225/TTr-SNV ngày 20/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnhban hành kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Chủ tịch UBNDtỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (sau đây gọi tắt làQuyết định số 1567/QĐ- UBND). Cụ thể như sau:

1.Tại Điểm đ Khoản 2 Điều19 của Quyết định số 1567/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung như sau:

“đ) Thực hiện báo cáo định kỳ hoặcđột xuất về các hoạt động của Quỹ với Hội đồng Quản lý Quỹ, UBND tỉnh, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính”

2.Tại Điểm e Khoản 2 Điều19 của Quyết định số 1567/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung như sau:

“e) Đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với PhóGiám đốc Quỹ”;

3. Tại Khoản 2 Điều 20 củaQuyết định số 1567/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Việc bổ nhiệm, miễnnhiệm Phó Giám đốc Quỹ do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyếtđịnh, sau khi có văn bản thỏa thuận của Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Sở Nộivụ”;

4.Tại Khoản 2 Điều 21 củaQuyết định số 1567/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Việc bổ nhiệm, miễnnhiệm Kế toán trưởng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyếtđịnh, sau khi có văn bản thỏa thuận của Hội đồng Quản lý Quỹ và Giám đốc Sở Tàichính”;

5.Tại Khoản 2 Điều 23 củaQuyết định số 1567/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Chức vụ Trưởng phòng doGiám đốc Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có văn bản thỏa thuận của Giám đốc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chức vụ Phó Trưởng phòng do Giám đốc Quỹbổ nhiệm, miễn nhiệm”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủtịch Hội đồng Quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, Chủtịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 2;
- Sở Nội vụ: 03 bản;
- Sở Tài chính;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV, KTN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm