UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1586/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN DỰ ÁN "XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TÚY"GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 07/5/2013của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trìnhmục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn2013 - 2015 và Quyết định số 4060/QĐ-BCA-C41 ngày 26/7/2013 của Bộ Công an vềviệc phê duyệt dự án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn matúy”;

Xét Tờ trình số 853/TTr-CAT-PV11 ngày 18/9/2013của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành Kế hoạch thực hiện dự án"Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy" giai đoạn 2013- 2015 (kèm theo Kế hoạch số 2802/KH-UBND ngày 27/9/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh).

Điều 2. Giao Công an tỉnh (Thường trực BanChỉ đạo Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới) chịu trách nhiệm hướng dẫn,đôn đốc các ngành, đoàn thể, địa phương triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thànhviên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoànthể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2802/KH-UBND

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN “XÂYDỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TÚY” GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND , ngày 27/9/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 4060/QĐ-BCA-C41 ngày26/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt dự án “Xây dựng xã,phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” giai đoạn 2012 - 2015. Căn cứ thực tếtình hình địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện dự án trênđịa bàn tỉnh gồm những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU YÊU CẦU:

1. Mục tiêu chung:

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, hiệu lựcquản lý của chính quyền cấp xã; phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơsở, động viên nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm vàphòng, chống ma túy (PCMT), giữ gìn trật tự xã hội tại địa phương.

- Tiến hành đồng bộ các giải pháp để kiềm chế vàlàm giảm sự gia tăng của tội phạm ma túy và người nghiện ma túy; giữ số xã,phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; phấn đấu làm chuyển hoá địa bàn ởnhững xã, phường, thị trấn phức tạp về ma túy; tăng thêm số xã, phường, thịtrấn không có tệ nạn ma túy.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Giữ vững không để phát sinh tệ nạn ma túy tại31/109 xã, phường, thị trấn hiện không có tệ nạn ma túy (=28,44%).

- Phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt nhằm làm giảmmức độ phức tạp về tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn hiện đang cónhiều người nghiện ma túy (có từ 20 người nghiện có hồ sơ quản lý trở lên).

- Phấn đấu để các xã, phường, thị trấn ít phức tạpvề tệ nạn ma túy trở thành địa bàn trong sạch không tệ nạn ma túy. Đến hết năm2015, toàn tỉnh giảm ít nhất 10% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy sovới năm 2012 (đến cuối 2012 toàn tỉnh có 78 xã, phường, thị trấn có tệ nạn matúy=71,56%; 689 người nghiện ma túy).

- Cơ bản không để trồng và tái trồng cây có chất matúy; triệt xoá 100% số diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép đượcphát hiện.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng vàhiệu lực quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phát huy sức mạnh của hệ thốngchính trị và phong trào toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy trên địabàn:

- Cấp uỷ Đảng tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạovà giám sát công tác phòng, chống ma túy thông qua việc đề ra nghị quyết, chỉthị chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên tích cực tham gia công tác PCMTtại địa phương.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch triểnkhai thực hiện công tác PCMT; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở cáccụm dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã. Nắm vững và quản lýchặt chẽ số người nghiện ma túy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn cókhả năng bị lợi dụng thực hiện hoạt động bất hợp pháp về ma túy.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng công anxã, phường, thị trấn trong tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền tổ chức thựchiện công tác PCMT.

- Chỉ đạo và huy động sự tham gia của các tổ chứcchính trị, xã hội, các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn và nhân dân vàocông tác PCMT.

2. Rà soát, đánh giá phân loại tình trạng tệ nạnma túy tại xã, phường, thị trấn; tổ chức cho các xã, phường, thị trấn đăng kývà thực hiện cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy:

2.1. Rà soát đánh giá tình trạng tệ nạn ma túy tạicác xã, phường, thị trấn được dựa trên các tiêu chí xác định tình trạng tệ nạnma túy ở các xã, phường, thị trấn được nêu trong Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an (tiêu chí cụ thể đượcnêu tại phụ lục số 01 kèm theo kế hoạch).

2.2. Trình tự, thẩm quyền xác định tình trạng tệnạn ma túy ở xã, phường, thị trấn thực hiện như sau:

Uỷ ban nhân dân cấp xã tiến hành thống kê, rà soátxác định tình trạng tệ nạn ma túy trên địa bàn các khóm, ấp, khu dân cư của địaphương mình, báo cáo lên Ban chỉ đạo cấp huyện.

Uỷ ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tập hợpbáo cáo tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn của địa phươngmình báo cáo Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Căn cứ báo cáo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Côngan cấp tỉnh thẩm tra xác nhận tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thịtrấn của toàn tỉnh, trình lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ký xác nhận.

2.3. Tổ chức cho tất cả các xã, phường, thị trấn,khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp đăng ký xây dựng xã, phường, thịtrấn, khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp không có tệ nạn ma túy.

3. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn chocán bộ tham gia công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn:

Tổ chức tập huấn cho cán bộ công an, mặt trận tổquốc, các đoàn thể, tổ nhân dân tự quản, cán bộ trực tiếp làm công tác PCMT ởxã, phường, thị trấn nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ trong việc vận độngnhân dân tham gia PCMT.

Nội dung tập huấn: Trang bị kiến thức pháp luật vềPCMT, kỹ năng phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, kỹnăng vận động nhân dân tham gia PCMT và tuyên truyền giáo dục PCMT; kỹ năngquản lý, giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện ma túy và quản lý sau cai,….

4. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáodục về PCMT:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dụcphòng, chống ma túy bằng mọi hình thức để nâng cao nhận thức của người dân đốivới tệ nạn ma túy và không có thái độ kỳ thị đối với người nghiện ma túy.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của các tổ chức,đoàn thể xã hội, những người có uy tín, chức sắc trong các tổ chức tôn giáo, …nhằm tuyên truyền rộng khắp mọi nơi, đến mọi nhà, mọi người trong cộng đồng dâncư, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao.

- Tổ chức các cuộc thi về chủ đề phòng, chống matúy cho cán bộ làm công tác tuyên truyền; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyềntrực tiếp trong các cơ quan, đơn vị, trường học và trong nhân dân; mở các đợtcao điểm phát hiện tố giác tội phạm ma túy, người sử dụng ma túy; tổ chức cainghiện ma túy và các hoạt động thiết thực nhân ngày Quốc tế và ngày Toàn dânPCMT 26/6 hàng năm.

- Xây dựng panô, băng-rôn tuyên truyền phòng chốngma túy tại các địa điểm đông người qua lại, khu dân cư, địa điểm vui chơi, giảitrí và các trung tâm xã, phường, thị trấn.

5. Tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình vàcộng đồng; lập hồ sơ đề nghị cai nghiện tập trung; quản lý, giúp đỡ, tạo điềukiện cho người sau cai nghiện hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện:

- Rà soát, thống kê, lập danh sách những ngườinghiện ma túy ở xã, phường, thị trấn; phân loại đối tượng để có kế hoạch phâncông nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng trong việc tổ chức cai nghiện tại cộngđồng, quản lý sau cai nghiện và dạy nghề, tạo việc làm cho các đối tượng cóđiều kiện tái hoà nhập cộng đồng không tái nghiện.

- Tổ chức cho người nghiện đăng ký tình trạngnghiện và hình thức cai nghiện phù hợp.

- Lập hồ sơ đề nghị xét duyệt đưa người nghiện đicai nghiện tập trung.

- Tổ chức các hình thức cai nghiện tại cộng đồngphù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

- Tạo điều kiện cho người đã cai nghiện được họcnghề, tìm việc làm, vay vốn, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ ytế, xã hội, phòng chống tái nghiện ma túy; huy động các tổ chức, cá nhân giúpđỡ, hỗ trợ tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma túy tái hoà nhập cộng đồng;xây dựng các mô hình quản lý sau cai.

6. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranhchống tội phạm về ma túy ở xã, phường, thị trấn:

- Quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy tại xã,phường, thị trấn.

- Tổ chức động viên nhân dân phát hiện, tố giácngười nghiện ma túy và người phạm tội về ma túy.

- Tiếp tục củng cố, duy trì nâng cao hiệu quả việcthu thập thông tin liên quan đến tệ nạn ma túy qua các “đường dây nóng”, “hòmthư tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy” để phát động, tạo điều kiện cho nhân dântích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tại cộng đồngdân cư.

- Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổnhân dân tự quản làm nòng cốt trong việc phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túyở khu dân cư.

- Tổ chức tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, ngănchặn và kịp thời triệt xoá các tụ điểm, đường dây, đối tượng mua bán ma túy.

- Quản lý, giáo dục những người đã hoàn thành thihành án hoặc xử lý vi phạm hành chính từ các trại giam, trại tạm giam, cơ sởgiáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương.

7. Thường xuyên tổ chức kiểm tra phát hiện, vậnđộng nhân dân không tái trồng và trồng cây có chứa chất ma túy:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân khôngtrồng cây cần sa, đồng thời tích cực tham gia phát hiện, tố giác việc trồng câycần sa. Những địa phương đã phát hiện trồng cây cần sa trước đây thì vận độngnhân dân ký cam kết không trồng hoặc tái trồng cây cần sa.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện xoá bỏ, xử lýnghiêm minh, kịp thời các trường hợp trồng cây cần sa và các loại cây có chứachất ma túy khác.

- Phát huy vai trò của tổ nhân dân tự quản trongcông tác chống trồng cây có chứa chất ma túy tại cơ sở.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆNĐỀ ÁN:

A. ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH:

1. Công an tỉnh:

Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các ngành, đoànthể tham gia thực hiện dự án, có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thểtừng năm; hướng dẫn các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện.

- Chủ trì phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá, phânloại thực trạng tình hình tệ nạn ma túy ở 78 xã, phường, thị trấn có tệ nạn matúy (tháng 10/2013).

- Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc,các ngành, đoàn thể liên quan hướng dẫn việc đăng ký, bình xét, cấp giấy chứngnhận xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy (trong tháng 11 hàng năm).

- Tham mưu UBND tỉnh sơ, tổng kết rút kinh nghiệmtheo định kỳ.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Giúp UBND tỉnh hướng dẫn công tác cai nghiện tạigia đình, cộng đồng và quản lý sau cai ở xã, phường, thị trấn, công tác lập hồsơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở chữa bệnh.

- Chủ trì xây dựng thí điểm các mô hình cai nghiệntại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ở một số xã, phường, thị trấn trọngđiểm (theo các qui định hiện hành).

- Chỉ đạo Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao độngxã hội tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp nhận, quảnlý, chữa bệnh, cai nghiện phục hồi, dạy nghề cho các đối tượng cai nghiện matúy và quản lý sau cai tại trung tâm.

3. Sở Y tế:

Chỉ đạo các cơ sở y tế, đặc biệt là y tế xã,phường, thị trấn tổ chức tốt việc phối hợp thực hiện việc xét nghiệm xác địnhngười nghiện ma túy, thực hiện phác đồ cai nghiện ma túy và thuốc hỗ trợ cắtcơn, phục hồi sức khoẻ cho người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoànthể tổ chức các hình thức tuyên truyền giáo dục PCMT thiết thực, hiệu quả trongtrường học, tích cực xây dựng "Trường học không có tệ nạn ma túy".

5. Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung nguồn kinh phí từngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụcủa dự án.

6. Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổquốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựuchiến binh, Hội Nông dân và các tổ chức đoàn thể nhân dân:

- Chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc đẩy mạnh công táchướng dẫn hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia tuyên truyền, giáodục PCMT; tham gia công tác quản lý, giáo dục, cảm hoá người nghiện và người đãcai nghiện ở xã, phường, thị trấn; phát hiện, tố giác người nghiện ma túy, ngườisử dụng trái phép chất ma túy, người trồng cây cần sa và các hành vi vi phạmpháp luật khác liên quan đến tệ nạn ma túy tại địa phương.

- Chỉ đạo xây dựng các mô hình về PCMT, lồng ghépcông tác PCMT với các phong trào khác đang thực hiện tại địa phương.

- Tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc thựchiện dự án.

B. UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, XÃ:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các ngành, Uỷ ban nhân dân các xã,phường, thị trấn lập kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương để thựchiện dự án theo từng nội dung Kế hoạch này. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việctổ chức thực hiện.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụPCMT cho cán bộ làm công tác PCMT tại xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức việc ký cam kết xây dựng xã, phường, thịtrấn không có tệ nạn ma túy; phân loại và xét đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnhquyết định cấp giấy chứng nhận xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy hàngnăm.

2. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

Tổ chức thực hiện các nội dung công việc nêu trongphần II Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

1. Kinh phí thực hiện dự án sử dụng từ nguồn kinhphí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia PCMT do trung ương cấp hàng năm vàkinh phí bổ sung từ ngân sách địa phương.

2. Hàng năm Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài chínhcăn cứ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia PCMT được Trungương cấp và yêu cầu thực tế việc thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh lập dự trùcụ thể, đề xuất UBND tỉnh quyết định để đảm bảo thực hiện dự án; phối hợp vớiSở Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch phân bổ hợp lý, đạt hiệu quả; phối hợp UBNDcác huyện, thị xã, thành phố theo dõi, quản lý sử dụng và quyết toán theo đúngcác qui định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phạm vi và thời gian thực hiện dự án:

Dự án được thực hiện tại 109 xã, phường, thị trấntrong toàn tỉnh, tập trung vào 78 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy.

Thời gian thực hiện từ đầu quí IV/2013 đến hếttháng 12/2015.

2. Giao cho Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tộiphạm tỉnh (Công an tỉnh) giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai, theo dõi chỉ đạo,kiểm tra, hướng dẫn thực hiện kế hoạch; giúp UBND tỉnh chọn 01 phường thuộcthành phố Vĩnh Long; 01 xã hoặc thị trấn thuộc huyện Long Hồ; 01 xã hoặc phườngthuộc thị xã Bình Minh làm điểm chỉ đạo của cấp tỉnh trong thực hiện dự án.

Tuỳ theo tình hình thực tế UBND các huyện, thị xã,thành phố chọn một số xã, phường, thị trấn làm điểm chỉ đạo của cấp huyện đểrút kinh nghiệm.

3. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công trong kếhoạch, các ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch vớichỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thật cụ thể, khẩn trương tổ chức triển khai thựchiện trong tháng 10/2013. Cuối tháng 6 và tháng 11 hàng năm tổ chức sơ kết vàbáo cáo theo qui định.

Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện các ngành vàđịa phương gởi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo Phòngchống tội phạm) để tổng hợp báo cáo Bộ Công an theo quy định./.