UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1388/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 19 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾTỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờtrình số 849/SYT-VP ngày 14/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định nàyDanh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Y Tế tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Y Tế, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC – Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, STPTr, NCK.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNHCHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Phần I: DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực Dược – Mỹ phẩm

1

Thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc

Phần II: NỘIDUNG CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Thủtục: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc:

1.1 Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (Đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biênnhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thìcông chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến11h- Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (Đường Tố Hữu, Phường 9, TP Tuy Hòa) theocác bước sau:

- Nộp giấy biên nhận

- Nộp lệ phí (nếu có)

- Nhận kết quả: Giấy tiếp nhận hội thảo giớithiệu thuốc

1.2 Cáchthức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần Hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệuthuốc bao gồm:

- Giấy đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cánbộ y tế (Mẫu 2a-QC Phụ lục 4);

- Địa điểm tổ chức hội thảo, chương trình hộithảo (dự kiến)

- Nội dung từng báo cáo, tên và chức danh khoahọc của người báo cáo;

- Tài liệu dự định trưng bày, phát hành tại hộithảo;

- Các tài liệu có liên quan đến thuốc được giớithiệu tại hội thảo;

- Các tài liệu tham khảo (nếu có).

b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4 Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từngày nhận hồ sơ hợp pháp

1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

1.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế

b/ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quảnlý dược-Sở Y tế

d/ Cơ quan phối hợp: Không

1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy tiếp nhận hội thảo giới thiệu thuốc

Lệ phí (Phí thẩm định):1.800.000đ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký hồsơ hội thảo giới thiệu thuốc (Mẫu 2a-QC-PL4)

1.8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính: Không

1.9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật số 34/2005/QH11 , ngày 14/6/2005 của QuốcHội ban hành Luật Dược .

- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 củaChính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

- Thông tư 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của BộY tế về hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc

- Thông tư 45/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 vềviệc sửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009.

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 củaBộ Tài chính về việc quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện;thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Y, Dược; lệ phí cấp giấy phép, xuất,nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề Y; cấp giấyphép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

Mẫu 2a-QC: Mẫu đơn đăng ký hồ sơ hội thảogiới thiệu thuốc

CỘNG HOÀ XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

GIẤY ĐĂNG KÝHỒ SƠ HỘI THẢO GIỚI THIỆU THUỐC

Số:..................................

Kính gửi : SởY tế tỉnh Ninh Bình

1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ :

2. Địa chỉ :

3. Số điện thoại, Fax, E-mail :

4. Số giấy phép hoạt động :

5. Họ, tên, số điện thoại của ng­ười hoặc bộphận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:

6. Danh mục thuốc đăng ký hội thảo cho cán bộ ytế :

Số TT

Tên thuốc

Số đăng ký

Đối tượng dự hội thảo

Lần thứ

1

2

3

7. Địa điểm và thời gian dự kiếntổ chức hội thảo :

8. Cam kết của đơn vị đăng ký hộithảo thuốc :

Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Thôngtư hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc của Bộ trưởng Bộ Y tế banhành ngày … và cam kết sẽ tuân thủ các quy định của Thông tư­ vì sức khoẻ vàlợi ích của ngư­ời bệnh.

Tên tỉnh/thành phố, ngày …tháng….. năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ghi rõ chức danh)

(Ký tên , đóng dấu)

Họ và tên của người ký