UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1588/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐIỀU CHỈNH TÊN QUY HOẠCH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày21/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phêduyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tạiđịa phương;

Căn cứ Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày02/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt đề cương và kinhphí quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 1301/TTr-SKHĐT-VX ngày27/8/2013 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệtđiều chỉnh tên Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnhVĩnh Long đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điềuchỉnh tên Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, cụthể như sau:

Nội dung

Theo Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 02/11/2012

Nay điều chỉnh

Tên quy hoạch

Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến 2025.

- Lý do: Điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1, Điều17 của Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tinvà Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ thực hiện quy hoạch hạ tầngkỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương và Công văn số 797/CVT-HTKN ngày 04/7/2013của Cục Viễn thông về việc triển khai Thông tư 14/2013/TT-BTTTT .

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông hoàn chỉnh lại nội dung đề cương và bổ sung phần định hướng đến năm 2025vào quy hoạch để đảm bảo tính hoàn thiện cho quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh