ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số : 159 / 2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUYĐỊNH QUẢN LÝ CHĂM SÓC CHỮA TRỊ CHO BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịchmắc phải ở người nhiễm (HIV/AIDS) ngày 31 tháng 5 năm 1995;
Căn cứ Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Ytế về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị người nhiễm HIV/AIDS;
Xét đề nghị của Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố tại Tờ trình số 417/VP-UB ngày 08 tháng 7 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèmtheo Quyết định này “Quy định về quản lý chăm sóc chữa trị cho bệnh nhânHIV/AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố,Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủtrưởng các đơn vị tham vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện, các đơn vị chăm sócđiều trị người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS và các đơn vị khác có liên quan đếnhoạt động chăm sóc điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS trên địa bàn thành phố chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Bộ Y tế
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các Ban Hội đồng nhân dân TP;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể TP;
- VPHĐ-UB : Các PVP, Tổ VX, TH;
- Lưu (VX/LC) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ CHĂM SÓC CHỮATRỊ CHO BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 159 /2005/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2005của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm viđiều chỉnh :

1. Đối tượng tham gia chương trìnhchăm sóc chữa trị thuộc quy định này bao gồm tất cả người nhiễm HIV và bệnhnhân AIDS, không phân biệt thành phần kinh tế xã hội, tôn giáo và nơi cư trú;các đơn vị tham vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện và các đơn vị khác liên quanđến hoạt động chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thànhphố; Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố.

2. Phạm vi điều chỉnh : Quy định vềđiều kiện, thủ tục trong việc quản lý, chăm sóc, chữa trị miễn phí cho bệnhnhân HIV/AIDS tại thành phố bao gồm :

2.1- Việc cấp thẻ xác nhận tìnhtrạng nhiễm HIV.

2.2- Việc đăng ký tham gia chươngtrình chăm sóc chữa trị miễn phí.

2.3- Việc xét chọn bệnh nhânHIV/AIDS được hưởng chương trình chăm sóc chữa trị miễn phí.

Chương 2:

CẤP THẺ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG NHIỄM HIV

Điều 2. Điều kiện để được cấpthẻ xác nhận tình trạng nhiễm HIV :

1. Người nhiễm HIV muốn được cấp thẻ xác nhận tình trạngnhiễm HIV phải tự nguyện đề nghị được cấp thẻ và cung cấp đầy đủ thông tin cầnthiết, chính xác: Họ và tên, tuổi, giới tính, địa chỉ cư trú, phiếu kết quả xétnghiệm khẳng định HIV dương tính của cơ sở xét nghiệm được phép xét nghiệmkhẳng định HIV của Bộ Y tế.

2. Cam kết chỉ đề nghị được cấp thẻtại một đơn vị có thẩm quyền cấp thẻ của thành phố.

Điều 3. Quyền của người đượccấp thẻ :

Được tiếp nhận các dịch vụ chăm sócchữa trị cho người nhiễm HIV tại bất kỳ điểm cung cấp dịch vụ cho người nhiễmHIV/AIDS của thành phố mà không cần phải thực hiện lại xét nghiệm HIV hoặc bấtcứ yêu cầu nào khác để chứng minh tình trạng nhiễm HIV của bản thân.

Điều 4. Trách nhiệm của ngườiđược cấp thẻ :

1. Bảo quản thẻ và không giao thẻcho người khác.

2. Không bôi xóa, thay đổi diện mạothẻ. Trường hợp thẻ bị hư, thất lạc phải báo ngay cho đơn vị đã cấp thẻ để đượccấp lại thẻ khác.

3. Không dùng thẻ sai chức năng.

4. Chỉ xuất trình thẻ khi nhận thấycần thiết, để được thụ hưởng các dịch vụ khám, chữa bệnh cho người nhiễmHIV/AIDS.

Điều 5. Đơn vị có thẩm quyềncấp thẻ :

1. Những đơn vị có thẩm quyền cấpthẻ xác nhận tình trạng nhiễm HIV :

a) Đơn vị tham vấn và xét nghiệm HIVtự nguyện, đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hoặctrong các Trường, Trung tâm cai nghiện của thành phố.

b) Đơn vị chăm sóc điều trị cho ngườinhiễm HIV và bệnh nhân AIDS có tham vấn viên và thực hiện tham vấn theo quyđịnh.

2. Các đơn vị nêu ở khoản 1, điều 5phải đăng ký với Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố, được Ủy ban Phòng chốngAIDS thành phố kiểm tra các tiêu chuẩn chuyên môn và chấp thuận bằng văn bảnmới có thẩm quyền cấp thẻ. Mỗi đơn vị sẽ được Ủy ban Phòng chống AIDS thành phốcấp một mã số riêng.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vịcó thẩm quyền cấp thẻ :

1. Đảm bảo tính tự nguyện của ngườiđề nghị cấp thẻ.

2. Bảo mật thông tin của người đượccấp thẻ.

3. Cập nhật thông tin về việc cấpthẻ vào máy vi tính, theo phần mềm do Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố cungcấp và chuyển thông tin về máy chủ của Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố theocơ chế bảo mật tuyệt đối.

4. Cung cấp thông tin và hướng dẫncách tiếp nhận dịch vụ chăm sóc chữa trị dành cho người nhiễm HIV.

5. Thực hiện đúng quy trình cấp thẻ.

Điều 7. Thẻ xác nhận tình trạngnhiễm HIV :

1. Để đảm bảo sự bảo mật tối đa chongười nhiễm, thẻ xác nhận tình trạng nhiễm HIV không thể hiện tên thẻ, tênngười được cấp thẻ mà chỉ có một mã số gồm 10 ký tự và mã vạch tương ứng, chứađựng thông tin về đơn vị cấp thẻ, đơn vị xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV, nămcấp thẻ, giới tính người được cấp thẻ, mã đối tượng, số thứ tự thẻ được cấptrong năm.

2. Ủy ban Phòng chống AIDS thành phốcó trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc lập vàcấp mã số thẻ.

Điều 8. Quy trình cấp thẻ :

1. Người nhiễm điền đầy đủ thông tinvào “Phiếu đề nghị cấp thẻ xác nhận tình trạng nhiễm HIV”, ký tên và nạp chomột đơn vị có thẩm quyền được cấp thẻ, kèm theo Phiếu báo kết quả xét nghiệmkhẳng định HIV dương tính.

2. Trường hợp Phiếu báo kết quả xétnghiệm chỉ ghi mã số thay cho tên thật của người được xét nghiệm, tham vấn viêncủa cơ sở sẽ đối chiếu sổ tham vấn để xác nhận tên thật cho người nhiễm.

3. Trường hợp không có cơ sở để xác nhận tên thật, ngườinhiễm HIV phải thực hiện lại xét nghiệm HIV theo đúng quy định, với tên thậtcủa mình.

4. Cơ sở tiếp nhận đăng ký phải chụp ảnh hoặc lấy dấu vântay của người đăng ký đề nghị cấp thẻ, lưu trữ đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quyđịnh và nạp thông tin vào máy tính, chuyển về máy chủ của Ủy ban Phòng chốngAIDS thành phố.

5. Văn phòng Thường trực Ủy ban Phòng chống AIDS thành phốthực hiện in thẻ bằng thiết bị chuyên dụng và chuyển thẻ lại cho đơn vị để cấpcho người nhiễm.

Chương 3:

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC CHỮA TRỊ

Điều 9. Điều kiện đăng ký tham gia chương trình :

1. Là người nhiễm HIV hoặc bệnh nhân AIDS có thẻ xác nhậntình trạng nhiễm HIV và tự nguyện đăng ký tham gia chương trình chăm sóc chữatrị.

2. Trường hợp người bệnh không có nơi cư trú ổn định lâu dàitại thành phố, phải có người bảo đảm hỗ trợ chỗ ở và tinh thần để có thể tuânthủ điều trị lâu dài tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 10. Quyền lợi của người tham gia chương trình :

1. Được đăng ký tham gia chương trình chăm sóc và điều trịmiễn phí.

2. Được tham vấn nâng đỡ về tâm lý xã hội, tham vấn dự phòngvà chăm sóc chữa trị liên quan đến HIV/ AIDS.

3. Được tham dự các buổi tập huấn nâng cao kiến thức về chămsóc chữa trị bệnh HIV/AIDS.

4. Được khám, theo dõi sức khỏe định kỳ.

5. Được điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội nếu có chỉđịnh.

6. Được điều trị bệnh nhiễm trùng cơ hội và bệnh liên quanđến HIV (nếu có).

7. Được theo dõi các xét nghiệm sàng lọc điều trị ARV.

8. Được điều trị bằng thuốc ARV khi hội đủ các tiêu chuẩn,theo khả năng và điều kiện của từng dự án.

9. Được tiếp nhận các hỗ trợ xã hội khác.

Điều 11. Trách nhiệm của người tham gia chương trình :

1. Cam kết chỉ đăng ký tham gia chương trình tại một điểmcung cấp dịch vụ chăm sóc chữa trị cho người nhiễm HIV/AIDS ở thành phố.

2. Cam kết tuân thủ các quy định quản lý của đơn vị chăm sócchữa trị trong suốt quá trình tham gia chương trình.

Điều 12. Đơn vị tiếp nhận đăng ký và cung ứng dịch vụ chăm sóc điềutrị :

1. Các cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp, có đủ điều kiện về cơsở vật chất, nhân lực và trang thiết bị để cung ứng dịch vụ chăm sóc chữa trịcho người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS đều được tham gia chương trình chăm sócchữa trị miễn phí cho người nhiễm HIV/ AIDS của thành phố.

2. Các đơn vị này phải đăng ký với Ủy ban Phòng chống AIDSthành phố, được Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố kiểm tra các tiêu chuẩnchuyên môn và chấp thuận bằng văn bản. Mỗi đơn vị sẽ được cấp một mã số riêng.

Điều 13. Quyền lợi của đơn vị tiếp nhận đăng ký và cung ứng dịch vụ chăm sócchữa trị cho người nhiễm HIV/AIDS :

1. Được đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tham giathực hiện chương trình.

2. Được hỗ trợ và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phụcvụ cho công tác chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV/AIDS.

3. Được hỗ trợ kinh phí hoặc bằng hiện vật để triển khai vàcung ứng các dịch vụ chăm sóc chữa trị người nhiễm HIV/AIDS như : sinh phẩm,xét nghiệm sàng lọc, vật tư y tế và thuốc nhiễm trùng cơ hội, thuốc ARV…

4. Được chuyển gởi bệnh nhân trong các đơn vị thuộc hệ thốngchăm sóc chữa trị AIDS miễn phí của thành phố.

Điều 14. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận đăng ký và cung ứng dịch vụ chăm sócchữa trị cho người nhiễm HIV/AIDS :

1. Đảm bảo tính tự nguyện của người nhiễm HIV/AIDS trongviệc đăng ký tham gia chương trình chăm sóc chữa trị.

2. Bảo mật thông tin của người nhiễm HIV/AIDS tham giachương trình.

3. Thực hiện đúng các quy định về chăm sóc chữa trị chongười nhiễm HIV/AIDS và các quy định khác về khám chữa bệnh của Bộ Y tế, Ủy bannhân dân thành phố, Sở Y tế và Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố.

Chương 4:

XÉT CHỌN BỆNH NHÂN AIDS ĐƯỢC CHỮA TRỊ ARV MIỄN PHÍ

Điều 15. Thủ tục đăng ký tham gia chương trình chăm sóc chữa trị miễn phí :

1. Người nhiễm HIV/AIDS có quyền lựa chọn đơn vị chăm sócchữa trị miễn phí để đăng ký tham gia chương trình.

2. Người nhiễm phải xuất trình thẻ xác nhận tình trạng nhiễmHIV và điền vào “Phiếu đăng ký tham gia chương trình chăm sóc chữa trị miễnphí” (mẫu kèm theo).

3. Đơn vị tiếp nhận đăng ký nạp và lưu trữ các thông tin cầnthiết về việc đăng ký tham gia chương trình chăm sóc chữa trị và thông tin vềngười nhiễm HIV/AIDS trên máy vi tính của đơn vị, theo phần mềm do Ủy ban Phòngchống AIDS thành phố cung cấp và chuyển các thông tin về máy chủ của Ủy banPhòng chống AIDS thành phố, theo cơ chế bảo mật tuyệt đối.

4. Văn phòng thường trực Ủy ban Phòng chống AIDS thành phốthực hiện kiểm tra nhằm đảm bảo người nhiễm chỉ đăng ký tham gia chương trình ởmột đơn vị chăm sóc chữa trị miễn phí của thành phố. Trường hợp người nhiễm mớiđăng ký lần đầu, Văn phòng thường trực Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố sẽchuyển các thông tin cần thiết của người nhiễm (ảnh, vân tay…) về cho đơn vịchăm sóc chữa trị để theo dõi, quản lý. Trường hợp người nhiễm đã đăng ký ở mộtđơn vị khác, Văn phòng thường trực Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố sẽ thôngbáo không chấp nhận sự đăng ký ở đơn vị mới, đồng thời thông báo cho đơn vịđang theo dõi chăm sóc chữa trị cho người nhiễm thực hiện các biện pháp giáodục cần thiết.

Điều 16. Tiêu chuẩn xét chọn :

 Người nhiễm HIV/AIDS được xét chọn chữa trị bằng ARV miễnphí khi có đủ các điều kiện sau :

1. Tiêu chuẩn về y học : Các chỉ số về lâm sàng và sinh học củangười bệnh dưới ngưỡng chỉ định điều trị ARV theo Hướng dẫn chẩn đoán và điềutrị người nhiễm HIV/AIDS được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Tiêu chuẩn về tuân thủ điều trị :

a) Được kết luận dựa trên đánh giá quá trình người bệnh thamgia chương trình chăm sóc chữa trị (dựa trên hồ sơ) và qua một phỏng vấn để ướclượng khả năng tuân thủ của người bệnh khi được điều trị bằng thuốc ARV.

b) Người bệnh được xác định đạt chuẩn khi thể hiện được sựhiểu biết cần thiết về bệnh HIV/AIDS và điều trị ARV (lợi ích, nguy cơ, tácdụng phụ và xử trí, kế hoạch theo dõi trong quá trình điều trị); tầm quan trọngcủa việc tuân thủ điều trị… và thể hiện bằng sự tuân thủ tốt trong quá trìnhtham gia, kể từ ngày đăng ký tham gia chương trình.

Điều 17. Đối tượng ưu tiên :

Trong trường hợp nguồn thuốc ARV và các phương tiện kháckhông đủ cung cấp miễn phí cho mọi người nhiễm HIV đăng ký tham gia chươngtrình, sẽ thực hiện việc xét chọn ưu tiên những người được điều trị miễn phítheo các tiêu chuẩn ưu tiên được quy định ở mục 2 điều 17.

Thứ tự ưu tiên của đối tượng :

a) Nhân viên y tế và cán bộ phòng chống AIDS, phòng chống tệnạn xã hội bị nhiễm HIV do tai nạn trong khi thi hành nhiệm vụ.

b) Người nhiễm HIV tích cực tham gia hoạt động phòng chốngHIV/AIDS được ít nhất một năm.

c) Bà mẹ nhiễm HIV đã được điều trị dự phòng lây truyền HIVtừ mẹ sang con trong quá trình mang thai và sanh con.

d) Một số đối tượng đặc biệt (bị nhiễm HIV do truyền máu;lao động chính trong gia đình; phụ nữ bị nhiễm HIV do bị cưỡng bức; người trẻtuổi có trình độ, tay nghề, năng lực làm việc đóng góp cho xã hội…)

e) Bệnh nhân nghèo.

Các tiêu chuẩn phụ được áp dụng để chọn ưu tiên giữa nhữngngười có cùng thứ tự ưu tiên :

a) Có chỉ định điều trị ARV khẩn cấp.

b) Đăng ký tham gia chương trình trước.

c) Là thành viên trong gia đình có người đang được điều trịARV miễn phí.

Điều 18. Hội đồng xét chọn :

1. Hội đồng chọn bệnh của đơn vị chăm sóc chữa trị ngườinhiễm HIV/AIDS có thẩm quyền xét chọn và quyết định hồ sơ đủ tiêu chuẩn đượcthụ hưởng điều trị ARV miễn phí.

2. Thành phần Hội đồng chọn bệnh gồm :

a) Thủ trưởng đơn vị chăm sóc điều trị người nhiễm HIV/AIDS.

b) Bác sĩ điều trị.

c) Tham vấn viên.

d) Đại diện người nhiễm HIV/AIDS

e) Đại diện tổ chức tài trợ (nếu có).

3. Chức năng nhiệm vụ Hội đồng chọn bệnh :

a) Xét chọn và quyết định hồ sơ đủ tiêu chuẩn được thụ hưởngđiều trị ARV miễn phí.

b) Xem xét và quyết định điều chuyển chế độ chăm sóc điềutrị thu phí qua chế độ chăm sóc điều trị miễn phí

c) Xem xét và quyết định điều chuyển khi bệnh nhân muốn đổiđiểm chăm sóc và chữa trị hoặc do chỉ định của bác sĩ điều trị.

d) Phối hợp các đơn vị liên quan để quản lý điều trị bệnhnhân AIDS và sử dụng hiệu quả nguồn thuốc ARV.

Điều 19. Trình tự thủ tục xét chọn :

1. Bác sĩ điều trị tại phòng khám xem xét về mặt y khoa;tham vấn viên và đại diện người nhiễm HIV/AIDS xem xét về mặt tuân thủ điều trịcủa người bệnh được tham gia vào chương trình. Nếu người bệnh đủ tiêu chuẩn,gửi hồ sơ lên Hội đồng chọn bệnh của đơn vị.

2. Hội đồng chọn bệnh của đơn vị thực hiện xét chọn và raquyết định về việc người bệnh được điều trị ARV miễn phí.

3. Danh sách người bệnh được chọn thụ hưởng điều trị ARVmiễn phí sẽ được gửi về máy chủ của Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố để đượckiểm tra, xác nhận người bệnh chưa nhận điều trị ARV tại bất kỳ một đơn vị chămsóc điều trị người nhiễm HIV/AIDS nào khác.

4. Khi người bệnh hội đủ các điều kiện, đơn vị thực hiệnviệc chữa trị và cung cấp thuốc theo qui định.

Chương 5:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Thành lập Ban quản lý điều trị ARV thành phố gồm đại diệnLãnh đạo Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụnữ thành phố, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em và một số bệnh viện điều trị đểtheo dõi, kiểm tra các cơ sở điều trị trong việc thực hiện Quy định này.

Điều 21. Khen thưởng :

Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy định này sẽ được xétkhen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 22. Xử lý vi phạm :

Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc thực hiện Quyđịnh mà không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thì tùy theo mức độ vi phạm,người đứng đầu cơ quan sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Điều 23. Ủy ban phòng chống AIDS thành phố phối hợp với các ở-ngành,đoàn thể tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện “Quy định về việc quản lý chămsóc chữa trị miễn phí cho bệnh nhân HIV/AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh”; kịpthời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, trình Ủy ban nhân dân thành phố xemxét giải quyết./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ