HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 159-HĐBT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN CỦA HUYỆN ĐÔNG HƯNG THUỘC TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thị trấn Đông Hưng (thị trấn huyện lỵ huyện Đông Hưng) trên cơ sở 52,95 hécta diện tích tự nhiên với 2.700 nhân khẩu của xã Đông Hợp; 9,10 hécta diện tích tự nhiên với 187 nhân khẩu của xã Đông La và 2,42 hécta diện tích tự nhiên với 281 nhân khẩu của xã Nguyên Xá.

Thị trấn Đông Hưng có tổng diện tích tự nhiên 64,47 hécta với 3.168 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Đông Hưng ở phía đông giáp xã Đông La; phía tây và phía nam giáp xã Đông Hợp; phía bắc giáp xã Nguyên Xá.

- Xã Đông Hợp còn 276,92 hécta với 3.968 nhân khẩu.

Địa giới xã Đông Hợp ở phía đông giáp xã Đông Các; phía tây giáp xã Nguyên Xá; phía nam giáp xã Đông Động và xã Phú Châu; phía bắc giáp thị trấn Đông Hưng.

- Xã Đông La còn 669,8 hécta với 7.226 nhân khẩu.

Địa giới xã Đông La ở phía đông giáp xã Đông Sơn; phía tây giáp thị trấn Đông Hưng; phía nam giáp xã Đông Xá; phía bắc giáp xã Nguyên Xá và xã Liên Giang.

- Xã Nguyên Xá còn 427,08 hécta với 5.768 nhân khẩu.

Địa giới xã Nguyên Xá ở phía đông giáp thị trấn Đông Hưng; phía tây giáp xã Phong Châu và xã Phú Châu; phía nam giáp xã Đông Hợp; phía bắc giáp xã Phú Lương.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)