ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1590/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 16 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃIBỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch tại Tờ trình số 224/TTr-SVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2013 và Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03(ba) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủyban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện tổchức thực hiện theo thẩm quyền; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 03thủ tục hành chính bị bãi bỏ đến sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấphuyện; đồng thời theo dõi việc triển khai, thực hiện Quyết định này trên địabàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);- Cục KSTTHC (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- PCVP (VX) UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT;
- TT Công báo - Tin học;
- Lưu VT; KSTTHC (Th). 20b

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

(Banhành kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Danh mục các thủ tục hành chính(lĩnh vực văn hóa) bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyệntrên địa bàn tỉnh Bạc Liêu:

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Lý do

Căn cứ pháp lý

01

Trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC không có thủ tục này nên không có số hồ sơ

Xác nhận gia hạn đổi giấy phép kinh doanh vũ trường

- Về căn cứ pháp lý của TTHC: Tại Điều 25 và 31, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, chỉ quy định thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường; không quy định việc xác nhận gia hạn đổi giấy phép kinh doanh của hai loại hình này

- Việc gia hạn giấy phép kinh doanh đối với 02 loại hình này đã được bãi bỏ theo quy định tại Mục VI, Điều 2, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/9/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/9/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02

T-BLI-139515-TT

Xác nhận gia hạn đổi giấy phép kinh doanh karaoke

03

T-BLI-139526-TT

Cấp thẻ cộng tác viên thể dục, thể thao

Các quy định về thủ tục hành chính này đã được bãi bỏ

Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao