ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1591/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 16 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DANH MỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI ỦY BANNHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch tại Tờ trình số 225/TTr-SVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2013 và Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03(ba) thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong danh mục Bộ thủ tục hành chính chungáp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện triểnkhai đến Ủy ban nhân dân cấp xã để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch theo dõi việc triển khai, thực hiện Quyết định này trên địabàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện,Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);- Cục KSTTHC (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở VH, TT&DL;
- UBND các huyện, thành phố BL;
- CVP; PCVP (VX) UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT;
- TT Công báo - Tin học;
- Lưu VT, KSTTHC (Th) 19b

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG DANH MỤC BỘ THỦTỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

(Banhành kèm theo Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Danh mục các thủ tục hànhchính (lĩnh vực văn hóa) bị bãi bỏ trong danh mục Bộ thủ tục hành chính chungáp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Lý do

01

T-BLI-136236-TT

Đăng ký giải thể thư viện ở cấp xã

Về căn cứ pháp lý của TTHC, theo quy định tại Khoản 3, Điều 12, Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 : “Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ, quy chế, nội dung hoạt động hoặc giải thể thư viện, tổ chức thành lập thư viện phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền”; như vậy, quy định tại văn bản này không yêu cầu thực hiện TTHC và không đủ yếu tố cấu thành TTHC theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP

02

T-BLI-136238-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký thành lập thư viện ở cấp xã

03

T-BLI-136230-TT

Đăng ký chia tách, sáp nhập thư viện ở cấp xã

Về căn cứ pháp lý của TTHC, theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, Pháp lệnh Thư viện năm 2000 có quy định: "Khi chia, tách, sáp nhập thư viện, tổ chức thành lập thư viện phải làm lại thủ tục đăng ký hoạt động"; đồng thời theo Khoản 3, Điều 11 quy định "Thư viện của tổ chức cấp huyện, cấp xã có trụ sở đóng trên địa bàn đăng ký hoạt động với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh", cho nên thủ tục hành chính này không thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã