ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1591/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁNĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM2050, TỶ LỆ 1/10.000

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ,ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đôthị;

Căn cứ Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy định hồ sơ của từng loại quyhoạch đô thị.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờtrình số 788/TTr-SXD ngày 12/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án điều chỉnh quyhoạch chung thị xã Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ1/10.000, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tên dự án quy hoạch : Đồ án điều chỉnhquy hoạch chung thị xã Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ1/10.000.

- Chủ đầu tư : UBND thị xã Tây Ninh.

- Đơn vị tư vấn: Công ty Hansen Partnnership PtyLTd của Australia.

I. Phạm vi ranh giới, tính chất khu vực lậpquy hoạch

1. Phạm vi lập quyhoạch

- Phạm vi lậpđiều chỉnh quy hoạch chung thị xã là toàn bộ ranh giới hành chính thị xã TâyNinh; quy mô khoảng 14.000,81 ha, gồm 5 phường nội thị diện tích 2.092,93 ha(gồm các phường 1, 2, 3, 4 và Hiệp Ninh) và 5 xã ngoại thị diện tích 11.907,88ha (gồm các xã Bình Minh, Ninh Thạnh, Ninh Sơn, Tân Bình, Thạnh Tân).

- Phạm vi tứcận như sau:

+ Phía Đônggiáp huyện Dương Minh Châu;

+ Phía Tâygiáp huyện Châu Thành;

+ Phía Namgiáp huyện Hòa Thành, huyện Châu Thành;

+ Phía Bắcgiáp huyện Tân Biên, Tân Châu.

2. Tính chất, mụctiêu và quan điểm phát triển

a. Tính chất

- Là đô thịtrung tâm về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, có vị tríchính trị quan trọng của tỉnh với đầu mối công nghiệp dịch vụ đa lĩnh vực trongtỉnh.

- Là đô thịsinh thái - kinh tế, bền vững; phát triển chủ yếu là dịch vụ - thương mại - dulịch, phát triển công nghiệp chủ yếu là công nghiệp sạch.

b. Mục tiêu

- Phát huy vaitrò đặc biệt của thị xã trong mối quan hệ với vùng tỉnh Tây Ninh, vùng thànhphố Hồ Chí Minh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với cả nước.

- Phát triểnhài hòa đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang đô thị giữa phát triểnkhông gian đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bảo vệ môitrường.

- Phát triểnthị xã thành một thành phố sinh thái mang nét đặc trưng riêng phát huy thế mạnhđặc thù, xanh, sạch, “Ốc đảo đô thị”. Đồngthời tạo sức hấp dẫn của đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

c. Quan điểm phát triển

- Xây dựng thịxã Tây Ninh phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với việc giữgìn và tôn tạo những vùng có ý nghĩa về mặt kiến trúc, văn hóa và bảo vệ môitrường, đảm bảo an ninh, quốc phòng theo hướng liên kết vùng để trở thành mộtthành phố văn minh, hiện đại trong tương lai. Đóng góp ngày càng lớn vào khuvực phía Nam và sự phát triển của cả nước, từng bước trở thành một trung tâm dulịch, dịch vụ, khoa học, giáo dục của tỉnh.

- Vị trí,vai trò và định hướng phát triển thị xã Tây Ninh trong mối quan hệ với các đôthị của vùng tỉnh:

+ Là đô thịtrung tâm của tỉnh Tây Ninh, bố trí và hình thành các trung tâm tổng hợp chuyênngành về thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, giải trí, thể dục thểthao… của tỉnh Tây Ninh.

+ Định hướngphát triển thị xã theo mô hình “Eco 2” (thành phố kinh tế sinhthái), chú trọng việc phát triển du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế với công nghệhiện đại.

+ Định hướngphát triển hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy (du lịch), đường sắt, đườnghàng không để kết nối giao thông trong vùng tỉnh Tây Ninh và khu vực trọng điểmphía Nam và giao thông cả nước.

3. Quy môdân số:

- Đến năm 2020 dân số khoảng153.410 người;

- Đến năm 2050 dân số khoảng261.980 người.

4. Quy mô đất xây dựng đô thị: Đến năm 2020 là 7.258,73 ha, đến năm 2050 là 7.765,73 ha.

II. Định hướng pháttriển không gian

1. Mô hình đô thị thị xã Tây Ninh

- Mô hình pháttriển thị xã theo mô hình phát triển tập trung, một mô hình “Eco 2” (thànhphố kinh tế sinh thái), phát triển thành phố với hai hướng chính là hướng TâyBắc và hướng Đông Bắc. Không phát triển đô thị vùng bảo vệ cảnh quan rừng đôthị và vùng cảnh quan sinh thái, vùng chân núi Bà Đen.

- Phát triểnđô thị gắn với mục tiêu đảm bảo an ninh quốc phòng.

2. Cấu trúc đô thị và phân khu chức năng

a. Trungtâm thị xã (lõi thương mại)

Trung tâmthành phố là chức năng chính trong khu vực đô thị Tây Ninh, lõi trung tâmthương mại gồm hai phần chủ yếu như sau:

+ Phía Đôngcủa rạch Tây Ninh: Sẽ điều tiết các khu thương mại chính trên đất còn trống củacác khu chức năng hành chính tỉnh.

+ Phía Tâyrạch Tây Ninh: Nơi có sẵn đặc thù đô thị sẽ được giữ lại và được củng cố cáchoạt động liên quan du lịch như nhà hàng, quán café, đồ lưu niệm, khách sạnnhỏ, khu này được nối với khu ưu tiên cho người đi bộ.

b. Trungtâm hành chính tỉnh và thị xã: Pháttriển một trung tâm hành chính mới nằm gần đại lộ Bời Lời và kênh Tây, và kéodài đến tỉnh lộ 784. Khu trung tâm hành chính sẽ hình thành khu phát triển đôthị hiện đại kết hợp với các dịch vụ giáo dục, giải trí, xã hội, thương mại vàcư trú.

c. Khônggian xanh

- Các khu bảovệ cảnh quan là một yếu tố quan trọng trong việc tạo ra hình ảnh “Ốc đảo đôthị” mạnh mẽ và đặc trưng cho thị xã Tây Ninh, gồm chức năng sau:

+ Chức năngvành đai xanh phi đô thị tách khỏi chức năng đô thị.

+ Chức nănggiải trí, đi dạo và khu vực vui chơi giải trí.

- Rừng đô thịvà các khu giải trí: Một hệ thống công viên rừng đô thị thông với khu vực vuichơi giải trí.

- Khu du lịchsinh thái và khu nông nghiệp chuyên canh: Có chức năng là một phần mở rộng củacác khu vực bảo vệ cảnh quan, cho phép lưu giữ và bảo vệ các khu vực được sửdụng mục đích chuyên nông như trồng mãng cầu.

- Các khu vựcnông nghiệp hiện hữu: Chức năng cảnh quan của thị xã, cung cấp nguyên liệu chongành công nghiệp chế biến thực phẩm.

d. Trungtâm du lịch:Du lịch là một trong những cơ hội phát triển kinh tế chothị xã như: núi Bà Đen, các di tích chiến tranh cách mạng, các khu vực bờ rạchTây Ninh, Khu du lịch Ma Thiên Lãnh, Khu du lịch Long Điền Sơn, Khu du lịchsinh thái Bến Trường Đổi, các vùng đất mặt nước phía Bắc và phía Nam được kếtnối với trung tâm thành phố bởi các tuyến đường đô thị và hệ thống giao thôngcông cộng.

đ. Khugiáo dục:Cung cấp nguồn nhân lực giáo dục trình độ đại học, thu hútsinh viên các nơi trong tỉnh.

e. Khu ytế:Khu bệnh viện đa khoa hiện tại phát triển dịch vụ y tế tậptrung trong khu vực.

g. Khuvực ngân hàng, tài chính và kinh doanh:Tiếp tục phát triển chứcnăng trung tâm ngân hàng, tài chính và kinh doanh dọc theo trục đường 30/4.

h. Các cụm côngnghiệp cho mục đích vườn công nghiệp và sản xuất đặc biệt: Các cụm công nghiệp có thể được phát triển tại các địađiểm trong đô thị và ven đô thị nơi phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường, cảithiện khả năng tiếp cận các cơ hội việc làm, giảm thời gian đi lại của nhânviên, phù hợp với khái niệm thành phố Eco 2.

i. Các khu vựcsử dụng hỗn hợp: Tái phát triển cáckhu gồm khu dân cư mật độ thấp và trung bình (giới hạn 5 tầng) và các hoạt độngthương mại mật độ thấp (giới hạn 4 tầng)

k. Các khu dâncư: Bao gồm khu mật độ dân cư trungbình kết hợp bãi đậu xe; phát triển khu dân cư mới trong hoặc kề bên khu đô thịhiện hữu; phát triển dân cư dạng đô thị mới, nhà biệt thự vườn mật độ thấp;trung tâm dịch vụ; trung tâm cộng đồng; trung tâm dịch vụ tại chỗ.

III. Thiết kế đô thị

Tuân theo địnhhướng phát triển đô thị phù hợp với các khu chức năng và sử dụng đất, phù hợpđiều kiện địa chất công trình và thủy văn cụ thể:

1.Các khu vực kiến trúc cảnh quan

- Khu vực kiếntrúc cần gìn giữ mang tính chất đặc trưng của thị xã Tây Ninh, khu vực bờ Tâyrạch Tây Ninh.

- Khu vực kiếntrúc cảnh quan có điều kiện địa chất, thủy văn thuận lợi (vùng đất thấp có cácsông, đập...mở các rạch để phát triển du lịch với tiêu chí cơ bản) là vành đaisinh thái, có vai trò là trục phát triển du lịch về hướng núi Bà Đen. Đảm bảomôi trường sống có chất lượng cao.

- Khu vực kiếntrúc cảnh quan kết hợp với trồng trọt, nông nghiệp (xã Thạnh Tân và xã TânBình) với tiêu chí cơ bản phát triển theo cụm, nhóm nhỏ hình thành mô hình đôthị có kiến trúc thấp tầng với tổ chức không gian dựa theo địa hình đặc thù kếthợp.

2.Khu vực phát triển kiến trúc cảnh quan đặc biệt

- Các khutrung tâm của khu vực cấp thị xã: Các công trình phúc lợi công cộng, dịch vụ đangành và nhà ở có hình thức kiến trúc đương đại với nét đặc trưng riêng. Cáckhu đô thị mới, các công trình được thiết kế theo mô hình ở mới có kiến trúchài hòa với môi trường cảnh quan thiên nhiên.

- Các côngtrình điểm nhấn: Vị trí đặt công trình là điểm nhấn tại cửa ngõ vào thị xã.

- Khu trungtâm hành chính tập trung, lõi thương mại.

- Ngoài cáccông trình điểm nhấn về mặt kiến trúc còn có điểm nhấn về tự nhiên như núi BàĐen …

- Các tuyếngiao thông cảnh quan đô thị nghiên cứu và áp dụng chỉ tiêu về cây xanh, tầngcao, khoảng lùi công trình, đảm bảo được tính thẩm mỹ cho các khu đô thị.

- Các quảngtrường chính gồm lõi đô thị, trung tâm hành chính tập trung mới, quảng trường30/4 nằm trước khu trung tâm giáo dục tương lai.

- Cây xanh mặtnước với địa hình đặc thù là núi, kênh rạch, đất nông nghiệp, bảo vệ hệ thốngsông rạch, xây dựng hành lang cây xanh và các công trình bảo vệ để phục vụ đôthị phát triển bền vững.

IV. Quy hoạch hệthống hạ tầng kỹ thuật

1. Hệ thống giao thông

a. Đườngbộ

- Giao thông đối ngoại: Gồm các trục đường vành đai, đại lộ, đường chínhcấp I.

- Giao thôngđối nội: Gồm các tuyến đường chính thứ cấp, đường phố tại địa phương nhằm đápứng nhu cầu đi lại của dân cư trong khu vực, kết nối, tiếp cận thuận lợi vớicác tuyến đại lộ và đường đô thị.

b. Giaothông đường sắt: Dự kiến tuyếnđường sắt thành phố Hồ Chí Minh nối với thị xã Tây Ninh.

c. Giaothông đường thủy: Rạch TâyNinh kết nối với sông Vàm Cỏ Đông, cải tạo nạo vét để đảm bảo lưu thông đườngthủy.

d. Giaothông hàng không: Dự kiến xâymới sân bay nhỏ phục vụ du lịch tại phía Bắc thị xã Tây Ninh.

2. Chuẩn bị kỹ thuật

a. San nền: San nền tập trung đối với các khu vực xây dựng công trìnhcông cộng, các khu vực trung tâm và khu dân cư có mật độ cao, khu hành chính,thương mại và dịch vụ phù hợp với cao độ chuẩn Quốc gia. Các lô san lấp đượcchia theo các trục giao thông chính.

b. Thoát nước mưa

- Xây dựng mớihệ thống thoát nước mưa riêng biệt với nước thải sinh hoạt. Trừ một số vị trí khu mật độ trung bình thấp ở phíaTây Bắc nhu cầu thoát nước thải tương đối thấp, xây dựng hệ thống thoát nướcchung về lâu dài phải xây dựng hệ thống thoát nước riêng.

- Hướng thoátnước mưa được tính toán phân chia thành nhiều lưu vực nhỏ phù hợp với địa hìnhtự nhiên và mạng lưới đường theo quy hoạch.

3. Cấp nước

- Tổng nhu cầudùng nước đến năm 2020 khoảng 48.600 m3/ngày, năm 2050 khoảng102.000 m3/ngày.

- Nguồn nước:Lấy từ nguồn nước nước mặt Hồ Dầu Tiếng thông qua nhà máy cấp nước công suất18.000 m3/ngày.

- Mạng lướicấp nước: Định hướng đến năm 2020 nâng cấp nhà máy cấp nước hiện hữu lên 50.000m3/ngày. Đến năm 2050 xâydựng nhà máy cấp nước phía Bắc thị xã và hệ thống đường ống cấp nước.

4. Cấp điện

- Nguồn cấpđiện cho thị xã Tây Ninh lấy từ mạng lưới điện Quốc gia.

- Các tuyếntrung thế xây dựng mới là đường cáp ngầm 22Kv.

- Xây dựngthêm trạm biến áp mới cung cấp cho nhu cầu của toàn thị xã.

- Phải cóthiết kế chi tiết hệ thống đèn chiếu sáng đường phố, đô thị và các công trìnhcông cộng với hình thức hiện đại, phong phú, đảm bảo mỹ quan và phù hợp sắcthái kiến trúc riêng từng khu vực.

5. Thoát nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang

a. Thoát nước thải

- Thiết kế hệthống thoát nước riêng, nước mưa và nước thải được thiết kế thành hai hệ thốngthoát nước riêng biệt.

- Nước thảicác hộ dân được xử lý cục bộ và thu gom về trạm xử lý nước thải, nước thải xửlý đạt loại A theo QCVN 14:2008 mới được thải ra môi trường.

b. Chất thải rắn

- Xây dựng 02bãi rác tập trung tạo điều kiện thu gom rác thuận tiện cho thị xã Tây Ninh.

- Rác thảitrong khu dân cư, khu thương mại dịch vụ được thu gom và đưa đến khu xử lý ráctập trung.

c. Nghĩatrang nhân dân: Không quy hoạchnghĩa trang mới trong khu vực thị xã.

6. Thông tin liên lạc

- Tiêu chuẩn 5người/1 lô (1 lô gồm 1 đôi cáp điện thoại + internet).

- Đặt trạmthông tin tại vị trí phần đất dành cho hạ tầng kỹ thuật tại giao lộ đường chính.

V. Đánh giá tác độngmôi trường chiến lược

Đánh giá tácđộng môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch thực hiện theo quy định của BộXây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiếnlược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

VI. Các chương trình,dự án ưu tiên đầu tư

- Đầu tư cáckhu đô thị mới: Khu trung tâm lõi đô thị; Khu trung tâm hành chính mới.

- Cải tạo nângcấp các tuyến đường nội thị, các tuyến đường vành đai và các tuyến đường tỉnhlộ gắn kết với thị xã.

- Đầu tư xâydựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chính.

VII. Cơ chế, chínhsách quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch

1. Giải pháp tăng cường mối liên kết vùng:

- Phối hợp vớicác huyện trong vùng tỉnh Tây Ninh tuân thủ quy hoạch vùng, liên kết hỗ trợcùng đầu tư phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, hạ tầngchính, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường chung cho thị xã và tỉnh.

2. Giải pháp về cơ chế, chính sách:

- Hoàn thiện,bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy hoạch xây dựng vàquản lý phát triển đô thị.

- Xây dựngdanh mục và các giải pháp bảo vệ, tôn tạo các công trình có giá trị văn hóalịch sử và công trình kiến trúc có giá trị.

- Quy địnhhướng dẫn về việc khai thác bảo vệ môi trường thiên nhiên những vùng đất trũng(phục vụ du lịch).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân thị xã Tây Ninh:

+ Tổ chức cắm mốc xác định ranh giới đất đaingoài thực địa.

+ Phối hợp với các tổ chức liên quan công bố đồán điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm2050, tỷ lệ 1/10.000.

+ Tổ chức lập các quy hoạch phân khu, quy hoạchchi tiết theo quy hoạch (sau khi có Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạchchung).

+ Tổ chức lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiếntrúc thị xã Tây Ninh.

2. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thôngvà các đơn vị có liên quan phối hợp UBND thị xã Tây Ninh thực hiện công bố vàcắm mốc quy hoạch theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nướctỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tây Ninh và thủ trưởng các sở, ngành cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thảo