ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1591/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TĂNG CƯỜNG ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TẬP TRUNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Công văn số 6576/BTC-NSNN ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính về tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, đảm bảo an sinh xã hội năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1683/STC-NS ngày 05 tháng 7 năm 2013 về việc xây dựng kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội năm 2013 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 6576/BTC-NSNN ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội năm 2013 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 6576/BTC-NSNN ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhàn dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TẬP TRUNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 và Công văn số 6576/BTC-NSNN ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính về tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, đảm bảo an sinh xã hội năm 2013. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục đích:

Thực hiện có kết quả, hiệu quả 04 nhóm mục tiêu mà Chính phủ, Bộ Tài chính đề ra trong việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội năm 2013. Cụ thể:

1. Thúc đẩy tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết nợ xấu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và xử lý các khoản nợ đọng về thuế.

3. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm và hiệu quả.

4. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách ở các cấp.

II. Yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục bám sát, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách mà Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra, cụ thể:

- Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013;

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

- Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Quyết định số 45/ 20/2/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

III. Phân công nhiệm vụ:

1. Về thúc đẩy tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, giải quyết nợ xấu, mở rộng thị trường, phấn đấu tăng trưởng kinh tế:

a) Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu đề xuất các giải pháp giải quyết hàng tồn kho; mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; hỗ trợ đưa hàng hóa về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đề xuất và thực hiện các giải pháp kích cầu, tăng cường xuất khẩu; tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh; thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu, đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phù hợp với cam kết quốc tế.

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục thuế, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố: Rà soát, nắm tình hình các doanh nghiệp giải thể và ngưng hoạt động, các dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chậm triển khai nhằm đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng ngân vốn từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch năm 2013.

c) Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Rà soát, phân loại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, đề xuất các giải pháp thực hiện tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; cải thiện quy trình thủ tục hành chính đơn giản, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch; giải quyết nhanh chóng các thủ tục cho phép điều chỉnh cơ cấu dự án bất động sản đang tồn kho, thi công dở dang cho phù hợp nhu cầu thị trường và thủ tục chuyển đổi từ dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

d) Giao Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách tiền tệ, các giải pháp điều hành của Ngân hàng nhà nước góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng hợp lý; giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn chấp hành nghiêm túc quy định của Ngân hàng nhà nước về cơ chế lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam và đôla Mỹ theo từng thời kỳ; phấn đấu toàn hệ thống ngân hàng tính đến cuối năm 2013 đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng từ 10% đến 12% so với năm 2012, trong đó tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên.

e) Giao Cục thuế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan: Thực hiện kịp thời việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

2. Về tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý các khoản nợ đọng về thuế:

Giao Cục thuế, Hải quan, Kho bạc nhà nước tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao:

- Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu tăng thu để bù đắp phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kết hợp với thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về giá; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm chống thất thu thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; thực hiện đầy đủ, kịp thời các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác.

- Quản lý chặt chẽ công các hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, công khai, minh bạch, chống gian lận hoặc tiêu cực trong công tác hoàn thuế.

- Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, xử lý nợ đọng, chống gian lận thương mại, chống buôn lậu, chống chuyển giá.

3. Về tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị dự toán, đơn vị cấp dưới trực thuộc thực hiện:

- Rà soát lại nhiệm vụ chi, cắt giảm những khoản chi chưa thật sự cần thiết, không cấp phát kinh phí đối với những khoản chi phát sinh ngoài dự toán được giao.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA trong phạm vi dự toán được duyệt; không thực hiện khối lượng đầu tư vượt quá dự toán để tránh gây nợ đọng cho ngân sách. Hạn chế việc kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 sang năm 2014. Hạn chế tối đa việc tạm ứng trước vốn đầu tư cho các dự án.

- Triển khai ngay việc thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của 7 tháng còn lại cuối năm 2013 theo hướng dẫn tại Công văn số 6684/BTC-NSNN ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính và Công văn số 4026/UBND-VP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b) Giao Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện thu hồi ngay các khoản tạm ứng trước vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ . . . khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư (trừ trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo khác). Tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

4. Về điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp:

a) Giao Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động tham mưu và điều hành ngân sách phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong năm, bảo đảm cân đối ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện:

- Đảm bảo nguồn lực để thực hiện chi trả tiền lương, phụ cấp cho cán bộ công chức – viên chức, các khoản trợ cấp cho đối tượng chính sách và chi an sinh xã hội. Không để xảy ra tình trạng thiếu nguồn hoặc chậm trễ bố trí nguồn kinh phí để đáp ứng nhu cầu chi này.

- Quản lý chặt chẽ ngân kinh phí dự phòng ở mỗi cấp ngân sách; tham mưu điều hành sử dụng trong phạm vi 50% nguồn dự phòng của từng cấp ngân sách để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh: phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh...; 50% nguồn dự phòng ngân sách còn lại để xử lý khi nguồn thu ngân sách địa phương có biến động.

- Trong quá trình điều hành ngân sách cần chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách địa phương; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách để điều hành nhằm đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của từng cấp ngân sách.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh và ngân sách các cấp chính quyền địa phương, đảm bảo tập trung nguồn lực để chi lương, trợ cấp và các chế độ an sinh xã hội.

b) Đối với đơn vị dự toán các cấp:

Sau khi thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 07 tháng cuối năm 2013; cần chủ động cân đối, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán kinh phí còn lại, trong đó cần ưu tiên bố trí kinh phí để chi lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản chi an sinh xã hội. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nợ lương hoặc chậm trễ chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp cho các đối tượng được hưởng theo chế độ quy định.

- Triển khai thực hiện ngay chế độ tiền lương mới theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang ngay khi có thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những yêu cầu tại Kế hoạch này khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới và các đơn vị trực thuộc để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách các cấp năm 2013; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính để tổng hợp chung.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này chung và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách quý gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh./.