ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1595/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 20 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/VĐIỀU CHỈNH MỨC CHO VAY VỐN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG BẰNG NGUỒN VỐN ĐỊA PHƯƠNG ĐỐIVỚI LAO ĐỘNG THUỘC GIA ĐÌNH NGHÈO, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂUSỐ, BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Theo đề nghị của Sở Tài chínhtại văn bản số 873/TC-NS ngày 04/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh mức cho vay vốn đi xuấtkhẩu lao động bằng nguồn vốn địa phương tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối vớilao động thuộc gia đình nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số,bộ đội xuất ngũ đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Điều 4 Quyết định số 44/2004/QĐ-UB ngày 16/3/2004, cụ thể như sau:

1. Đối với lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theochỉ tiêu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: mức cho vay chi phí trực tiếpđi lao động tối đa không quá 18.000.000 đồng;

2. Đối với lao động đi làm việc tại Malaysia, ĐàiLoan: mức cho vay chi phí trực tiếp đi lao động tối đa không quá 20.000.000 đồng;

3. Đối với lao động đi làm việc tại Quata và cácnước khác: mức cho vay chi phí trực tiếp đi lao động tối đa không quá 25.000.000đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày 01/7/2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giámđốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng; Thủ trưởng các Sở,Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa