ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1597/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀBAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2013/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2013CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác giađình;

Xét đề nghị của Giám đốc SởVăn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1105/TTr-SVHTT-VHGĐ ngày 17 tháng 3 năm2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình trên địa bànThành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể TP;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng VX, PCNC, THKH;
- Lưu:VT, (VX/Ng.T) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHHứa Ngọc Thuận

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2013/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦACHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ-UBND ngày… tháng 4 năm 2015 của Ủyban nhân dân Thành phố)

Căn cứ Nghịđịnh số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về côngtác gia đình;

Căn cứ Quyếtđịnh số 1340/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Ủy ban nhândân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình (sau đây viết tắtlà Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. MỤCĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị định số 02/2013/NĐ-CP củaChính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác gia đình trên địabàn Thành phố.

- Chủ độngchuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác đảm bảocho việc thi hành Nghị định số 02/2013/NĐ-CP .

2. Chỉ đạo phối hợp triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địaphương tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả, đúng tiến độ và trách nhiệmtrong việc thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP .

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 02/2013/NĐ-CP các văn bản liên quan đến công tác gia đình tới các Sở, ban ngành, đoàn thể,các tổ chức và các tầng lớp nhân dân

a) Đăng tải,phổ biến nội dung Nghị định số 02/2013/NĐ-CP các văn bản liên quan đến côngtác gia đình trên các Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao Thànhphố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Thànhphố.

b) Tiếp tụclồng ghép phổ biến nội dung Nghị định trong các hội nghị chuyên đề; hội nghị sơkết, tổng kết; tập huấn về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và công tácgia đình. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Nghị định số02/2013/NĐ-CP trong đoàn viên, hội viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt NamThành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và cơ sở, Ủy ban nhândân các cấp.

2. Tổ chức các nội dung hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của các Bộ,ngành Trung ương

a) Xây dựng vànhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững; thực hiện phòng,chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Tổ chức tưvấn, giáo dục trước hôn nhân, cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chứccuộc sống gia đình; lồng ghép phù hợp nội dung giáo dục đời sống gia đình vàochương trình các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, BộGiáo dục và Đào tạo.

c) Tổ chứctuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên cácphương tiện thông tin đại chúng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyềnthông. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạchậu về hôn nhân và gia đình; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyềnthống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiêntiến của gia đình trong xã hội phát triển

d) Xây dựng vàtổ chức thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; tổchức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giađình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ.

đ) Thực hiệncông tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình và bảo vệ quyền, lợi íchhợp pháp của các thành viên trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Bộ Tư pháp.

3. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định số02/2013/NĐ-CP

a) Tổ chức cáchoạt động kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện các quy định của Nghịđịnh số 02/2013/NĐ-CP .

b) Tổ chức sơkết, đánh giá 01 năm, 05 năm thực hiện Nghị định theo hướng dẫn của Trung ương.

III. KINHPHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

- Căn cứ Kếhoạch, nội dung công việc cụ thể về công tác gia đình hàng năm, Sở Văn hóa vàThể thao và các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện có trách nhiệm lậpdự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp cùng với dự toán chi ngân sách Nhà nướccủa cơ quan, gửi cơ quan tài chính đồng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyềnquyết định.

- Kinh phí huyđộng của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho công tác gia đình đượcquản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Sở Vănhóa và Thể thao

- Căn cứ hướngdẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm chủtrì, phối hợp với các Sở - ngành chức năng, các địa phương xây dựng kế hoạch cụthể hàng năm để tổ chức thực hiện;

- Phối hợp vớiSở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí địa phương tuyên truyền, phổbiến Nghị định số 02/2013/NĐ-CP các chính sách, pháp luật, kiến thức về côngtác gia đình; trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trongviệc thực hiện công tác gia đình;

- Phối hợp vớiHội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và các đoàn thể có liên quan xây dựng và hướngdẫn nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững;

- Tổ chức kiểmtra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện,báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quyđịnh.

2. Sở Kếhoạch và Đầu tư

Phối hợp vớiSở Văn hóa và Thể thao tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố lồng ghép cácchính sách về công tác gia đình vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội của Thành phố.

3. Sở Tàichính

Phối hợp vớicác sở - ngành, đoàn thể Thành phố và quận - huyện thực hiện các hoạt động kiểmtra, giám sát việc lập kế hoạch, dự toán, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Kếhoạch theo quy định, nhất là đối với phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thànhphố.

4. Sở Thôngtin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơquan báo chí trên địa bàn Thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biếnNghị định số 02/2013/NĐ-CP các văn bản liên quan đến công tác gia đình, tráchnhiệm của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tácgia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Sở Giáodục và Đào tạo

Phối hợp vớiSở Văn hóa và Thể thao trong công tác tư vấn, giáo dục trước hôn nhân; cung cấpkiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; lồng ghép phù hợpnội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình các cấp học trên địa bànThành phố theo hướng dẫn của Trung ương.

6. Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phốihợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫnthực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tronggia đình, chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi trong gia đình và phòng, chốngcác tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

7. Sở Nội vụ

Phối hợp vớiSở Văn hóa và Thể thao trong việc quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác giađình các cấp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộlàm công tác gia đình theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

8. Sở Tưpháp

- Phối hợp vớiSở Văn hóa và Thể thao, các ngành chức năng liên quan tổ chức các hoạt độngkiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ;

- Biên soạn,hỗ trợ tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng,hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho Ủy bannhân dân quận - huyện; hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận - huyện tổ chức tập huấn,bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sởcho hòa giải viên, đặc biệt là công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp tronggia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vàcác tổ chức thành viên căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Sở Văn hóa vàThể thao, các ngành chức năng liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; tham giatuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật, kiểm tra, giám sát việcthực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình theo quy định của phápluật.

10. Ủy bannhân dân các quận - huyện

- Chỉ đạothống kê, rà soát số liệu về gia đình, công tác gia đình; tiếp tục thực hiệncông tác thu thập, xử lý, lưu trữ, sử dụng thông tin về gia đình và phòng chốngbạo lực gia đình phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về gia đình, xây dựng,triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác gia đình gắn với chươngtrình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Chỉ đạo cácphòng ban chức năng, các phường - xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biếncác chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, thựchiện bình đẳng trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và phòng ngừa,ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, thực hiện kế hoạch hóa giađình, bảo vệ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi.

- Chỉ đạo việctổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình ViệtNam (28/6) hàng năm nhằm giáo dục nghĩa cử tốt đẹp giữa người với người tronggia đình và ngoài xã hội, tôn vinh những gia đình gương mẫu, các giá trị truyềnthống gia đình Việt Nam, nhân rộng xây dựng gia đình hạnh phúc. Đẩy mạnh tuyêntruyền phổ biến kiến thức về gia đình, vận động nhân dân kế thừa, giữ gìn vàphát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếpthu các giá trị tiến bộ như quyền trẻ em, bình đẳng giới, ứng dụng phù hợp cácgiá trị truyền thống vào đời sống gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiệnđại hóa đất nước.

- Bố trí ngânsách cho công tác gia đình theo đúng quy định của pháp luật về Ngân sách nhà nước;

- Tổ chức,kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình tại địaphương;

- Tổ chức sơkết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động về công tác gia đìnhtại địa phương, báo cáo cơ quan cấp trên.

V. CHẾ ĐỘTHÔNG TIN, BÁO CÁO

- Định kỳ hàngnăm, các Sở - ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức sơkết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này gửi báo cáo về Sở Vănhóa và Thể thao trước ngày 05 tháng 11 để tổng hợp báo cáo chung của Thành phố.

- Giao Sở Vănhóa và Thể thao trách nhiệm theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Kếhoạch để Ủy ban nhân dân Thành phố có chỉ đạo kịp thời; lập báo cáo trình Ủyban nhân dân Thành phố phê duyệt báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định./.