ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1597/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 31 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNGNHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2013CỦA CHÍNH PHỦ, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môitrường;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 17/5/2012 củaBan chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậuvà nước biển dâng tỉnh Cà Mau đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 30 tháng10 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Kế hoạch triển khaithực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 17/5/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnhvề bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh CàMau đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghịquyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ triển khai thựchiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một sốvấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Công văn số 1217/STNMT-CCBVMT ngày 23 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyBảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quantriển khai thực hiện “Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chínhphủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”, trên địa bàntỉnh Cà Mau.

Điều 2. Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì,phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát việc thựchiện các nhiệm vụ cụ thể đã được phân công tại Quyết định này; định kỳ báo cáotiến độ, kết quả thực hiện về UBND tỉnh để báo cáo các Bộ, ngành Trung ươngtheo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủtrưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (Quân);
- Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau;
- Phòng NN-NĐ (Nguyên);
- Lưu: VT, Ktr 51/10.

CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

BẢNG PHÂN CÔNGNHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 18/3/2013 CỦA CHÍNHPHỦ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyếtđịnh số 1597/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Hình thức văn bản

Thời gian trình/báo cáo

1

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công an tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý I hàng năm (Từ năm 2014)

2

Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, xác nhận sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý I năm 2015

3

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất của địa phương theo hướng bố trí quỹ đất cho các công trình xử lý rác thải, nước thải, hạ tầng kỹ thuật về môi trường.

Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý IV hàng năm

4

Tiến hành điều tra, xác định các khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và xây dựng lộ trình xử lý; tổ chức cảnh báo và tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Các Sở: Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Khu kinh tế; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý III năm 2014

5

Đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc trừ dịch hại, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, chất thải trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; hóa chất bảo vệ thực vật nhập lậu, hết hạn sử dụng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý I hàng năm (từ năm 2014)

6

Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các khóm, ấp có làng nghề xây dựng các hương ước, quy ước gắn với bảo vệ môi trường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý IV năm 2014

7

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất hoạt động dưới danh nghĩa làng nghề để gia công, sản xuất các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý IV năm 2014

8

Tiến hành thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và theo quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng các khu đô thị mới, các công trình công cộng

Sở xây dựng

Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh để báo cáo Bộ xây dựng

Quý IV hàng năm

9

Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải và xây dựng tại thành phố

Sở Giao thông vận tải

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh; UBND thành phố Cà Mau; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Xây dựng Quy chế phối hợp

Quý I năm 2015

10

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, thân thiện môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường; các Đoàn thể, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông

Quý I hàng năm (từ năm 2014)