THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1598/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỊNH HƯỚNGSỬ DỤNG VỐN VAY ADB GIAI ĐOẠN 2014-2016 VÀ SAU NĂM 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Đề án Định hướng thu hút, quản lý và sửdụng nguồn vốn ODA và các khoản vay ưu đãi của các nhà tài trợ thời kỳ2011-2015 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bảnsố 6133/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 8 năm 2013), ý kiến đóng góp của Bộ Tài chính,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Định hướng sử dụngvốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giai đoạn 2014-2016 và sau năm 2016"như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và ADB rà soát, điều chỉnh, xây dựng danhmục chương trình, dự án vay vốn ADB giai đoạn 2014 - 2016 và các năm tiếp theotheo định hướng đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơquan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, Tài chính, GTVT, GD&ĐT, TNMT, XD, CT, NV, LĐTBXH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, PL;
- Lưu: VT, QHQT(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng