THANH TRA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1599/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA GIÁM ĐỐC CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộtrưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo vềtình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-TTCP ngày 04/6/2014 của TổngThanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộcphạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBNDtỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành tronglĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốccác Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp,Giám đốc các Sở, ban, ngành và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNHTRONG LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦAGIÁM ĐỐC SỞ

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1599/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch UBNDtỉnh Lạng Sơn)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

II. Lĩnh vực giải quyết tố cáo

1

Thủ tục giải quyết tố cáo

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1599/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn