UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/2003/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 6 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 21/6/1994;
Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi Chính phủnước ngoài; Thông tư số 04/2001/TT-BKH ngày 5/6/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 70/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính v/v hướngdẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại;
Căn cứ Nghị quyết số 13- NQ/TƯ ngày 02/5/2003 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về tăngcường thu hút vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2003- 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số /KH- HTĐT ngàytháng 03 năm 2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành quy định về quản lý các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (gọi tắtlà PCP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2.Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá chịu trách nhiệm hướngdẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3.Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện,Thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Điều 4. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận.
-Như điều 3.
- VP chính phủ
-Văn phòng tỉnh uỷ.
-Bộ K .hoạch Đ.tư
- TT tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh.
- CT, các PCT UBND tỉnh.
- PVP, các tổ CV.
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCHĐoàn Bá Nhiên

QUY ĐỊNH

VỀQUẢN LÝ NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
( Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-UB ngày 30/6/2003 của Uỷ bannhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. BảnQuy định này quy định những nội dung cụ thể về quản lý và sử dụng nguồn viện trợphi Chính phủ nước ngoài (gọi tắt là PCP) thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn trên cơsở thực hiện các quy định chung về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chínhphủ nước ngoài và một số quy định khác có liên quan.

Viện trợ PCP đềcập trong Quy định này được hiểu là viện trợ không hoàn lại và trợ giúp khôngvì mục đích lợi nhuận của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chứckhác và các cá nhân nước ngoài, kể cả các người Việt Nam định cư ở nước ngoài(sau đây gọi tắt là Bên tài trợ) hỗ trợ cho các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnhthực hiện các mục tiêu nhân đạo và phát triển dành cho tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2.Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thống nhất quản lý các nguồn PCP thực hiện trên địabàn, bao gồm cả các khoản viện trợ theo chương trình dự án và các khoản viện trợphi dự án (cả viện trợ khẩn cấp).

Tất cả các khoản viện trợPCP thực hiện trên địa bàn đều phải được hạch toán và là một khoản thu của ngânsách địa phương.

Điều 3. SởKế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp Uỷ ban Nhân dân tỉnh lập kế hoạch vậnđộng viện trợ hàng năm, 05 năm (năm); chủ trì thẩm định, trình duyệt các dự ántiếp nhận PCP ; giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý, giám sát quá trình viện trợcủa các tổ chức PCP.

Điều 4.Sở Tài chính - Vật giá là cơ quan đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý tàichính đối với các nguồn viện trợ PCP do các cơ quan , đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếpnhận; giám sát tình hình thực hiện và chi tiêu tài chính của các chương trình,dự án viện trợ do các Bộ, ngành Trung ương thực hiện trên địa bàn.

Chương II

VẬN ĐỘNG, ĐÀM PHÁN VÀ PHÊ DUYỆT CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PCP

Điều 5. Cácngành, các đơn vị trong tỉnh căn cứ vào nhu cầu thu hút nguồn vốn hỗ trợ từ bênngoài của ngành, đơn vị để xây dựng kế hoạch và thực hiện vận động viện trợ hàngnăm phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; thực hiện đàmphán, tiếp nhận viện trợ thông qua các cơ quan Trung ương hoặc trực tiếp vớicác tổ chức Quốc tế. Nội dung kế hoạch vận động cần được thoả thuận và đồng ýcủa Sở Kế hoạch và Đầu tư .

Cơ sở để vận độngvà đàm phán viện trợ là các đề cương chương trình dự án. Trong đó phải nêu nhữngnội dung viện trợ, đối tượng tiếp nhận viện trợ, dự kiến nguồn vốn cần viện trợ.

Điều 6. Đềcương Chương trình, dự án dùng làm tài liệu vận động viện trợ phải được lập theomẫu quy định (phụ lục 1 kèm theo) và nội dung vận động viện trợ phải trêncơ sở nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, các chương trình đầu tư cộng cộng phùhợp với Quy hoạch phát triển của tỉnh. Khuyến khích các chương trình dự án vậnđộng viện trợ vào lĩnh vực xoá đói, giảm nghèo, đầu tư hạ tầng công cộng ở nôngthôn.

Điều 7. Thẩmquyền phê duyệt tiếp nhận các khoản viện trợ.

Uỷ ban nhân dântỉnh Lạng Sơn là cơ quan duy nhất có thẩm quyền phê duyệt các khoản viện trợPCP thực hiện trên địa bàn tỉnh (trừ những khoản viện trợ có nội dung liênquan đến thể chế, chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, văn hoá thông tin,tôn giáo, quốc phòng, an ninh và các khoản viện trợ có những mặt hàng thuộcdiện hạn chế nhập khẩu gồm ô tô, xe máy, hàng hoá, trang thiết bị đã qua sửdụng và một số loại tân dược theo danh mục quy định; những khoản viện trợ theochương trình dự án từ Trung ương hoặc viện trợ qua các Bộ, ngành, tổ chức đoànthể ở Trung ương theo phân cấp của Chính phủ), cụ thể:

- Các khoản việntrợ theo chương trình, dự án có mức vốn dưới 500.000 USD (năm trăm ngàn Đôla Mỹ).

- Các khoản việntrợ phi dự án có mức vốn dưới 200.000 USD (hai trăm ngàn Đô la Mỹ);bao gồm cả các khoản cứu trợ khẩn cấp đã có địa chỉ cụ thể.

Điều 8. Nộidung, hồ sơ thẩm định và thời hạn thẩm định dự án PCP.

1- Nội dung thẩmđịnh:

- Sự phù hợp củamục tiêu dự án với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực ưu tiênvận động viện trợ trên địa bàn.

- Tính khả thicủa chương trình, dự án bao gồm: năng lực quản lý và thực hiện dự án, cơ chếphối hợp trong quá trình thực hiện dự án, khả năng cân đối nguồn vốn đối ứngthực hiện dự án (trường hợp dự án yêu cầu phải có vốn đối ứng)

- Tính hợp lýtrong cơ cấu ngân sách chương trình, dự án bao gồm: kinh phí dành cho chuyên giatrong và ngoài nước, đào tạo trong và ngoài nước, kinh phí dành cho trang thiếtbị và vật tư, chi phí quản lý và các chi phí khác...

- Những cam kết,điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của Bên tài trợ đối với khoản việntrợ (nếu có), cũng như những cam kết của Bên tiếp nhận để thực hiện chươngtrình, dự án.

- Hiệu quả vàtính bền vững của chương trình, dự án.

2- Hồ sơ thẩmđịnh chương trình, dự án PCP hợp lệ bao gồm:

- Tờ trình đềnghị thẩm định của Chủ dự án.

- Văn kiện chươngtrình, dự án gốc bằng ngôn ngữ được Bên tài trợ sử dụng và bản dịch tiếng Việtđã được thống nhất giữa Chủ dự án và Bên tài trợ.

- Văn bản thôngbáo cam kết tài trợ hoặc cam kết xem xét tài trợ cho chương trình, dự án củaBên tài trợ.

- Bản ghi nhớhoặc thoả thuận viện trợ PCP được ký kết giữa đại diện Bên Việt Nam và đại diệnBên tài trợ.

- Bản sao Giấyphép được Uỷ ban công tác về các tổ chức PCP nước ngoài cấp cho các tổ chức PCP(theo QĐ 340/TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ); trong trườnghợp chưa có Giấy phép thì chủ dự án phải có văn bản giải trình rõ về việc này.

- Yêu cầu số hồsơ là 8 bộ.

3- Quy trình vàthời hạn thẩm định dự án PCP:

- Trong vòng2 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; tuỳ theo tính chấtvà quy mô dự án, nếu cần thiết Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản (kèm theohồ sơ dự án) tới các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh lấy ý kiến thẩmđịnh nội dung dự án.

- Trong vòng5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm định nộidung chương trình, dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư các đơn vị có liên quan trênđịa bàn tỉnh xem xét có ý kiến trả lời, quá thời hạn trên coi như chấp thuận.

- Trong thời hạn8 (tám) ngày làm việc kể từ nhận hồ sơ dự án hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầutư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến thẩm định của các ngành, báo cáo trình UBNDtỉnh xem xét phê duyệt nội dung chương trình, dự án.

- Trong thời hạn2 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định của Sở Kếhoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thẩm định lại những nội dungnêu trong báo cáo thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ký Quyếtđịnh phê duyệt.

- Trong vòng15 (mười năm) ngày sau khi phê duyệt dự án, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhcó trách nhiệm gửi Quyết định phê duyệt kèm theo hồ sơ dự án về Bộ Tài chính,Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để theo dõi,quản lý.

Điều 9.Hồ sơ và quy trình phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án:

1- Hồ sơ gồmcó văn bản thoả thuận viện trợ của đơn vị tài trợđơn tiếp nhậnviện trợ của đơn vị tiếp nhận xin.

Trong văn bảnthoả thuận viện trợ phải nêu rõ nội dung viện trợ, đơn vị tài trợ và tiếp nhận tàitrợ, danh mục cụ thể các hàng viện trợ và ước tính trị giá hàng viện trợ nếuviện trợ dưới dạng hiện vật, hoặc tổng giá trị viện trợ nếu viện trợ bằng tiềnmặt. Nếu viện trợ khẩn cấp cần xác định được mức độ thiệt hại, những nhu cầuthiết yếu cần giải quyết.

2- Quy trình phêduyệt: Sở Tài chính - Vật giá xem xét hồ sơ xin tiếp nhận viện trợ căn cứ vàocác quy định hiện hành, trong trường hợp cần thiết tham khảo ý kiến của Sở Kếhoạch và Đầu tư, các ngành liên quan khác trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt

Thời gian thẩmđịnh và phê duyệt tiếp nhận các khoản viện trợ phi chương trình dự án tối đalà 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chương III

PHÂN CÔNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VIỆN TRỢ PCP TRÊN ĐỊABÀN.

Điều 10.Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quản lý thống nhất các khoản viện trợ PCP được thựchiện trên địa bàn. Theo dõi, giám sát vận động, đàm phán, ký kết, thực hiệnviện trợ và đánh giá hiệu quả sử dụng các khoản viện trợ PCP.

Điều 11. SởKế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh điều phối và quảnlý các chương trình, dự án sử dụng viện trợ PCP và tổng hợp chung tình hìnhviện trợ PCP theo định kỳ 6 (sáu) tháng và hàng năm để báo cáo Uỷ ban nhân dântỉnh, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương.

Sở Kế hoạch vàĐầu tư có các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn cácSở, ngành, các đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng các chương trình, dự án để vậnđộng viện trợ , thẩm định nội dung kế hoạch vận động của các cơ quan , đơn vịnhư nói ở điều 5 quy định này .

- Thẩm định vàtổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét,phê duyệt các chương trình, dự án viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh.

- Tham mưu choUỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến thẩm định các chương trình, dự án đối với các dựán không thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh.

- Tham gia ý kiếnthẩm định với Sở Tài chính - Vật giá để trình UBND tỉnh phê duyệt các khoảnviện trợ phi chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh.

- Phối hợp vớiSở Tài chính - Vật giá bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách hàng năm đểthực hiện các chương trình, dự án đã có cam kết tài trợ của Bên tài trợ.

- Chịu trách nhiệmlập kế hoạch và thực hiện vận động viện trợ hàng năm thông qua Liên hiệp các tổchức hữu nghị Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành, đoàn thể Trungương và các tổ chức quốc tế.

Điều 12. SởTài chính - Vật giá là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý tài chính và giámsát chế độ chi tiêu tài chính đối với các nguồn viện trợ PCP được thực hiện trênđịa bàn.

- Sở Tài chính- Vật giá chịu trách nhiệm hạch toán vào ngân sách Nhà nước các nguồn vốn PCPđược thực hiện trên địa bàn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước .

- Chủ trì thẩmđịnh và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt tiếp nhận các khoản việntrợ phi chương trình, dự án theo phân cấp của Chính phủ.

- Căn cứ vào kếhoạch vận động viện trợ hàng năm đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc biênbản thoả thuận tài trợ của Bên tài trợ; Sở Tài chính - vật giá cân đối, bố tríkinh phí dành cho công tác xúc tiến, vận động viện trợ hoặc vốn đối ứng để thựchiện những chương trình dự án đã có thoả thuận viện trợ.

- Tổng hợp dựtoán , quyết toán ngân sách nhà nước về viện trợ PCP trên địa bàn báo cáo Uỷ bannhân dân tỉnh và gửi Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung trongngân sách nhà nước.

- Hàng năm, căncứ hướng dẫn lập dự toán Ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính, các biên bản thoảthuận viện trợ, các chương trình, dự án viện trợ. Sở Tài chính - Vật giá hướngdẫn các Chủ dự án hoặc đơn vị tiếp nhận viện trợ lập dự toán thu chi ngân sáchnhà nước về nguồn viện trợ PCP hoặc vốn đối ứng (nếu có), gửi cơ quanTài chính đồng cấp.

- Khi kết thúcquá trình viện trợ Sở Tài chính - Vật giá chịu trách nhiệm thẩm định báo cáoquyết toán tiếp nhận viện trợ và hướng dẫn, thực hiện thủ tục xác nhận viện trợđối với các khoản viện trợ dưới đây:

+ Các công trìnhxây dựng cơ bản do nhà thầu thực hiện theo hình thức chìa khoá trao tay.

+ Hàng hoá, thiếtbị ghi trong danh mục kèm theo dự án được nhập khẩu hoặc đặt mua trong nước.

+ Ngoại tệ hoặctiền Việt Nam do các đơn vị tài trợ chuyển giao trực tiếp cho cơ quan tiếp nhậnviện trợ.

Điều 13. CácChủ dự án và người đứng đầu đơn vị tiếp nhận viện trợ chịu trách nhiệm trước phápluật về việc thực hiện các mục tiêu, đối tượng và các cam kết khác đã ghi trongtừng chương trình, dự án hoặc các thoả thuận viện trợ cũng như tuân thủ chế độquản lý tài chính theo quy định.

Chương IV

THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN PCP.

Điều 14.Chế độ báo cáo, thống kê:

Định kỳ 3 tháng,6 tháng và kết thúc năm Giám đốc các chương trình, dự án, thủ trưởng các đơn vịtiếp nhận viện trợ phải báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Tài chính, Cục thống kê tỉnh về tình hình tiếp nhận viện trợ (phụlục 2 kèm theo).

Định kỳ 6 tháng,năm Sở Tài chính Vật giá tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải ngân nguồn vốn việntrợ của các dự án, chương trình phi dự án được thực hiện trên địa bàn báo cáoBộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Điều 15.Kiểm tra, giám sát thực hiện:

Định kỳ 6 tháng,năm Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính vật giá và một sốSở, ngành liên quan kiểm tra tình hình thực hiện của các dự án, chương trìnhphi dự án trên địa bàn, nội dung kiểm tra chủ yếu như sau:

- Trình tự tiếpnhận và quản lý tài chính nguồn vốn viện trợ có tuân thủ theo các quy định hiệnhành;

- Việc thực hiệncác cam kết viện trợ hoặc các danh mục viện trợ đã ghi trong chương trình dự áncủa Chủ dự án hoặc của Bên tài trợ;

- Đánh giá hiệuquả của các chương trình, dự án như năng lực tăng thêm, cải thiện điều kiệnsống của cư dân trong vùng...

- Đánh giá tìnhhình sử dụng lao động của các chương trình, dự án. Bao gồm cả việc sử dụng chuyêngia nước ngoài hoặc đại diện bên tài trợ là người nước ngoài thực hiện dự ántrực tiếp trên địa bàn ...

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16.

Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Tài chính- Vật giá, các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân thành phố, huyệnvà thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện quyđịnh này.

Trong quá trìnhthực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh kịp thời về Sở Kếhoạch và Đầu tư để tổng hợp và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sungcho phù hợp.