UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 16/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Điện Biên, ngày 16 tháng 4 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng hạng Bệnh viện Đa khoa tỉnh

_____________

UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ban hành ngày 10//2/2003 qui định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh về lĩnh vực chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

Căn cứ Thông tư số 13/BYT-TT ngày 27/11/1993 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời xếp hạng các đơn vị sự nghiệp Y tế,

Căn cứ Thông báo số 48-TB/TU ngày 22/3/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 Nâng hạng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên từ hạng III lên hạng II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này .

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M UBND LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh